İHALE BUL

İhale İlanları » AEL Bant eklem ve Motor Revizyonları

AEL Bant eklem ve Motor Revizyonları

İlan Tarihi  : 26.02.2014
İncelenme : 3.055

AEL Bant eklem ve Motor Revizyonları

 

İ H A L E   İ L A N I

E.Ü.A.Ş. AFŞİN-ELBİSTAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

1-) Teşekkülün;

a) Adres                                                          : AEL İşl. Müd. Çoğulhan Kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası                             : (0344) 524 22 82 / 524 22 80

ç) Elektronik Posta Adresi                                : ael@euas.gov.tr

2- İhale konusu malın

            Niteliği     ve    Türü                                      Miktarı      İhale Kayıt No:         Dosya No :                Şartname Bedeli :      İhale Tarihi

            1- Bant Eklem Malzemesi İmali                     3 Kalem      2014-19992         TER-AEL-20I4-0012            90,00-TL                  27/03/2014

            2- Tüm İç Makinaları Motor Revizyonları     55 Kalem     2014-21936         TER-AEL-2014-0043            80,00- TL                24/03/2014

b) Teslim yeri                                                  : AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                                                           : Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir.

d) İhale usulü                                                   : Açık İhale Usulü.

3- İhalenin

a-) Yapılacağı Yer                                           : AEL işletme Müd. İhale salonu.

b-) Tarihi ve Saati                                            : Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14,00

c-) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini  : AEL İşletmesi Satın alma Şube Müdürlüğü

4-1)İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.

4,2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini -Vakıfbank Elbistan Şubesi

 IBAN NO: TR920001500158007286006913 Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat, edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir,

-EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müd.lüğü.(Fak:0-344-5242280)Çoğulhan kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5-)İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6-) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3(Yüzde üç) 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir,

7-) Teklifler ihale tarihi saat 14.00'a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8-) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır,

9-) İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alına ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

Basın No.: 608