İHALE BUL

İhale İlanları » Elbistan Devlet Hastanesi Oksijen Gazı, Sıvı Azot ve Karbondioksit Gazı Alımı

Elbistan Devlet Hastanesi Oksijen Gazı, Sıvı Azot ve Karbondioksit Gazı Alımı

İlan Tarihi  : 18.01.2014
İncelenme : 3.700

Elbistan Devlet Hastanesi Oksijen Gazı, Sıvı Azot ve Karbondioksit Gazı Alımı

 

OKSİJEN GAZI, SIVI AZOT VE KARBONDİOKSİT GAZI ALIMI İHALESİ

DEVLET HASTANESİ -ELBİSTAN SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Oksijen Gazı, Sıvı Azot ve Karbondioksit Gazı Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/4767

1-İdarenin

a) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Karaelbistan Kasabası No:01 46300 ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası : 3444138001 - 3444138006

c) Elektronik Posta Adresi : edh46300edh@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı  :

1 Oksijen Gazı 25.000 M3 2 Sıvı Azot 400 Kg 3 Karbondioksit Gazı 144 Kg

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri  : Elbistan Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum Çocuk Bölümü Deposu

c) Teslim tarihleri : Sözleşmeyi takiben işe başlanacak olup işe başlama tarihinden itibaren 11 Ay içerisinde hastanenin ihtiyacına göre peyder pey teslim edilecektir. Sipariş edilen ürünler en geç 24 saat içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Elbistan Devlet Hastanesi Satınalma Birimi İhale Odası

b) Tarihi ve saati : 28.01.2014 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

 b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

 c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

- Teklif verecek firma Üretici firma ise Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden alacakları medikal amaçlı oksijen gazı, Sıvı Azot ve Karbondioksit Gazı üretim veya dolum izin belgesi olacak, bayi ise Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden alacakları  medikal amaçlı oksijen gazı, Sıvı Azot ve Karbondioksit Gazı  depolama ve dağıtım izin belgesi olacak ve bu belgeleri ibraz edeceklerdir. Bu belgeleri ibraz edemeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Elbistan Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Elbistan Halkbankası Şubesi İban No:TR09 0001 2009 4730 0006 0000 37 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Elbistan Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi)  takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın No.: 161