İHALE BUL

İhale İlanları » A Termik Sac Plaka

A Termik Sac Plaka

İlan Tarihi  : 11.01.2014
İncelenme : 3.211

A Termik Sac Plaka

                                                                   İHALE İLANI

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AFŞİN-ELBİSTAN A TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜN’DEN

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1- İdarenin       

a) adresi          : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) telefon ve faks numarası      :  Tlf: (0344) 524 22 04-05  Faks: (0344) 524 22 02

c)elektronik posta adresi (varsa)          :  afsın@euas.gov.tr

2- İhale konusu malın  

A-  a) Dosya No           : 2014/03

      b) niteliği, türü ve miktarı    : SAC (4000 X 1500 X 18 mm ) PLAKA ALIMI

c) teslim yeri    : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme

  Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 90 (doksan) gündür.

e) Şartname bedeli       : 100,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati    : 04/02/2014 SALI Günü   Saat: 14.ºº

3-İhalenin        

a) yapılacağı yer          : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b)Şartname bedelinin yatırılacak yer     Ziraat Bankası Afşin Şubesi         

Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40             

Vakıfbank Afşin Şubesi

Hesap No : TR870001500158007287757271

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5-İhale tüm isteklilere açıktır.

6-İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Teklifler ihale günü saat 14ºº’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8-İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11-Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

DUYURULUR

Basın No.:69