A+ -A 19.07.2016 - 15:05

Kay­ma­kam Ak­ko­yun’un Şehit Aile­le­ri­ni Zi­ya­re­ti

Kay­ma­kam Ak­ko­yun’un Şehit Aile­le­ri­ni Zi­ya­re­ti

Güncel

El­bis­tan Kay­ma­ka­mı Tun­cay Ak­ko­yun, Gi­re­sun’daki he­li­kop­ter ka­za­sın­da şehit olan Yar­bay Hilmi Özer ve ya­ka­lan­dı­ğı has­ta­lı­ğa yenik dü­şe­rek ha­ya­tı­nı kay­be­den polis me­mu­ru Vasıf

El­bis­tan Kay­ma­ka­mı Tun­cay Ak­ko­yun, Gi­re­sun’daki he­li­kop­ter ka­za­sın­da şehit olan Yar­bay Hilmi Özer ve ya­ka­lan­dı­ğı has­ta­lı­ğa yenik dü­şe­rek ha­ya­tı­nı kay­be­den polis me­mu­ru Vasıf Da­ren­de­li’nin aile­le­ri­ne ta­zi­ye zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

An­ne­si Emine Ak­ko­yun’un ve­fa­tı do­la­yı­sıy­la bir sü­re­dir mem­le­ke­ti Ela­zığ’da olan Kay­ma­kam Tun­cay Ak­ko­yun, me­sa­isi­ne baş­la­ma­sı­nın ar­dın­dan şehit Yar­bay Hilmi Özer ve ya­ka­lan­dı­ğı has­ta­lı­ğa yenik dü­şe­rek ha­ya­tı­nı kay­be­den polis me­mu­ru Vasıf Da­ren­de­li’nin aile­le­ri­ni ev­le­rin­de zi­ya­ret etti. Kendi an­ne­si­nin ta­zi­ye­si ne­de­niy­le yan­la­rın­da ola­ma­dı­ğı Özer ve Da­ren­de­li aile­le­ri­ni zi­ya­ret ede­rek acı­la­rı­nı pay­la­şan Kay­ma­kam Tun­cay Ak­ko­yun her iki acılı aile­ye de, dev­le­tin tüm im­kân­la­rı ile yan­la­rın­da ol­du­ğu me­sa­jı­nı verdi.

Kay­ma­ka­mı­mız Ak­ko­yun, zi­ya­ret­ler­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­lar­da şun­la­rı söy­le­di:

“El­bis­tan’ımız, Ra­ma­zan Bay­ra­mı’nda iki acı haber aldı. He­li­kop­ter pi­lo­tu­muz Yar­bay Hilmi Özer ve özel ha­re­kat po­li­si­miz Vasıf Da­ren­de­li’yi kay­bet­tik. Aile­le­ri­mi­zin acısı henüz çok taze. Ev­lat­la­rı­nı top­ra­ğa ver­di­ler. Allah rah­met ey­le­sin. İlçe­mi­zi yasa boğan ha­ber­le­ri alır almaz, El­bis­tan’a dön­me­yi is­te­me­me rağ­men, an­ne­min ve­fa­tı do­la­yı­sıy­la bu müm­kün ol­ma­dı. Me­sa­imin ilk gü­nün­de her iki aile­mi­zi de zi­ya­ret ede­rek, acı­la­rı­nı pay­laş­mak is­te­dim.

Kay­ma­kam­lı­ğı­mız başta olmak üzere, bütün ku­rum­la­rı­mı­zın ka­pı­sı so­nu­na kadar aile­le­ri­mi­ze açık­tır. Ge­ri­de kalan onur­lu aile­le­ri, biz­le­re bı­ra­kı­lan birer ema­net­ler­dir. Bu ema­net­le­re la­yı­kıy­la sahip çı­ka­bil­mek için dev­le­ti­mi­zin tüm im­kan­la­rı se­fer­ber edil­miş­tir,  edil­me­ye de devam ede­cek­tir. Bun­dan son­ra­ki ön­ce­li­ği­miz de, bu doğ­rul­tu­da siz­le­rin ya­nın­da ol­mak­tır. Bu ve­si­le ile başta şehit yar­ba­yı­mız Hilmi Özer, ha­ya­tı­nı kay­be­den özel ha­re­kat po­li­si­miz Vasıf Da­ren­de­li olmak üzere tüm şe­hit­le­ri­mi­ze ve gö­re­vi ba­şın­da ya­şa­mı­nı yi­ti­ren gü­ven­lik güç­le­ri­mi­ze Allah’tan rah­met di­li­yo­rum. Ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı gözü yaşlı aile­le­ri­mi­ze de sabır di­li­yo­rum.” 

Şehit Yar­bay Hilmi Özer ve özel ha­re­kat po­li­si Vasıf Da­ren­de­li’nin ya­kın­la­rı ise Kay­ma­kam Ak­ko­yun ve be­ra­be­rin­de­ki pro­to­kol üye­le­ri­ne zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür et­ti­ler.

Zi­ya­ret­ler­de Kay­ma­kam Ak­ko­yun’a, El­bis­tan İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan Ve­ki­li Yüz­ba­şı Kı­vanç Sağ­lam, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Barış Murat Başol ve İlçe Müf­tü­sü Muh­sin De­mi­rel eşlik et­ti­ler.


3505 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Güncel - Diğer Haberler