A+ -A 09.06.2016 - 10:59

Ünal:Ver­di­ği­miz söz­le­ri tut­tuk

Ünal:Ver­di­ği­miz söz­le­ri tut­tuk

Politika

Mahir Ünal: -“Şu­an­da El­bistan’ın, 4 yılın so­nun­da hiç­bir ek­si­ği kal­ma­dı kar­deş­le­rim.”,-”Ver­di­ği­miz söz­le­ri tut­tuk.”

Afşin te­mas­la­rı­nın ar­dın­dan AK Parti El­bis­tan İlçe Baş­kan­lı­ğı'nda par­ti­li­le­riy­le bi­ra­ra­ya gelen 64.Dönem Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Mahir Ünal, “Şu­an­da El­bis­tan’ın, 4 yılın so­nun­da hiç­bir ek­si­ği kal­ma­dı kar­deş­le­rim. Ver­di­ği­miz söz­le­ri tut­tuk” dedi.

Esen­te­pe Ma­hal­le­si gi­ri­şin­de yüz­ler­ce kişi ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Mahir Ünal, El­bis­tan Kay­ma­kam­lı­ğı’nda bri­fing al­dık­tan sonra AK Parti El­bis­tan İlçe Teş­ki­la­tı­nı zi­ya­ret etti. Parti bi­na­sı önün­de, “El­bis­tan se­nin­le gurur du­yu­yor” slo­gan­la­rı ile kar­şı­la­nan Ünal’a, AK Parti İl Baş­ka­nı Ahmet Öz­de­mir ve parti yö­ne­ti­ci­le­ri de eşlik etti. 

Parti bi­na­sın­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­nın açış ko­nuş­ma­sı­nı yapan AK Parti El­bis­tan İlçe Baş­ka­nı Yunus Kaan Kı­sa­ca “2011 yı­lın­da bir­lik­te yol ar­ka­daş­lı­ğı­mız baş­la­mış­tı. Sayın Ba­ka­nı­mı­zı o gün bu gün­dür, örnek aldık, her zaman yo­lun­dan git­me­ye ça­lış­tık ve her zaman da yo­lun­dan gi­de­ce­ğiz” de­dik­ten sonra sözü Mahir Ünal’a verdi.

Ünal, ko­nuş­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di:

“Bugün el­ham­dü­lil­lah, Kay­ma­kam­lık­ta bri­fing alır­ken, il baş­ka­nı­mız da aynı şeyi söy­le­di. 4 yılda çok şey yap­mı­şız. Asıl olan da buydu. Yani bizim bu­ra­da be­ra­ber ol­ma­mız­dan zi­ya­de, en ba­şın­dan iti­ba­ren söy­le­di­ğim şey neydi? ‘Mil­let­ve­ki­li­nin gel­me­sin­den daha kıy­met­li olan, hiz­met­le­rin gel­me­si’ de­miş­tik. 20 tane okul yap­mı­şız. Şu­an­da 2016’nın so­nun­da sı­nıf­lar­da­ki or­ta­la­ma öğ­ren­ci sa­yı­sı 26’ya dü­şecek. Yani 40’dan 26’ya dü­şü­yor. Ge­lir­ken bak­tım ham­dol­sun; has­ta­ne­miz bit­mek üzere, böl­ge­nin en büyük, Tür­ki­ye’nin sa­yı­lı has­ta­ne­le­rin­den bir ta­ne­si. Yo­lu­muz baş­la­dı, do­ğal­ga­zı­mız geldi, bo­ru­lar dö­şe­me sü­re­ci bitti. Ad­li­ye bi­na­mız, hü­kü­met ko­na­ğı­mız şu­an­da El­bis­tan’ın 4 yılın so­nun­da hiç­bir ek­si­ği kal­ma­dı kar­deş­le­rim. Ver­di­ği­miz söz­le­ri tut­tuk.”

Ma­kam­la­rın en bü­yü­ğü­nün mil­le­te hiz­met­kâr­lık ol­du­ğu­nu ifade eden Ünal, ko­nuş­ma­sı­nı söyle sür­dür­dü: 

“Ma­kam­la­rın en bü­yü­ğü, bu mil­le­te hiz­met­kâr olma ma­ka­mı­dır. Bu hiz­me­ti mil­let­ve­ki­li ola­rak ta ya­par­sın, grup baş­kan­ve­ki­li ola­rak ta ya­par­sın, yeri gelir bakan ola­rak ya­par­sın, önem­li olan makam de­ğil­dir. Önem­li olan bizim için Recep Tay­yip Er­do­ğan ile yol ar­ka­da­şı ol­mak­tır. Bu hiz­met­ler nasıl geldi? Bu hiz­met­ler Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın sağ­lam ira­de­si sa­ye­sin­de, AK Parti’nin oluş­tur­du­ğu si­ya­si is­tik­rar sa­ye­sin­de ve ham­dol­sun bu mil­le­tin ev­lat­la­rı­nın arı gibi ça­lış­ma­sı ve hiz­met­kâr ol­ma­sı sa­ye­sin­de geldi. Biz­ler Müs­lü­man­la­rız. Müs­lü­man olmak, kar­şı­lı­ğı­nı Allah’tan bek­le­di­ği­niz ha­ya­tı ya­şa­mak­tır. O yüz­den ‘biz şunu yap­tık, bunu yap­tık’ de­mek­ten hayâ ede­riz. El­ham­dü­lil­lah, Tay­yip Er­do­ğan’ın li­der­li­ğin­de biz O’na yol ar­ka­da­şı olduk ve ham­dol­sun bu hiz­met­le­re de sa­de­ce ve­si­le olduk. 

Şunu unut­ma­yın; ma­kam­lar mev­ki­ler ge­çi­ci fakat kalp­ler­de olu­şan bağ, mu­hab­bet bağı ba­ki­dir, ka­lı­cı­dır. Biz Allah’ın izni ile 2019’a kadar, 2019’a dönüm koy­du­ğu­muz he­def­le­ri de ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. 2023’e dönük koy­du­ğu­muz he­def­le­ri de ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Ve ina­nın 2023’e gel­di­ği­miz­de El­bis­tan başka bir El­bis­tan ola­cak bun­dan emin olun.” 

Ünal ve be­ra­be­rin­de­ki heyet, top­lan­tı­nın ar­dın­dan AK Parti Kah­ra­man­ma­raş İl Baş­kan­lı­ğı ve Sanat Dü­şün­ce Eği­tim Der­ne­ği iş­bir­li­ği ile dü­zen­le­nen ‘Asım’ın Nes­lin­den Bir Usta Bu­gü­nün Asım’ı’ isim­li kon­fe­rans­ta ka­tıl­mak üzere AEL Kon­fe­rans Sa­lo­nu’na geçti, aka­bin­de il­çe­den ay­rıl­dı.


3263 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Politika - Diğer Haberler