A+ -A 09.06.2016 - 10:57

Vatan Par­ti­si Başkanı Yaşdal

Vatan Par­ti­si Başkanı Yaşdal
Vatan Par­ti­si Başkanı Yaşdal

Politika

Vatan Par­ti­si Başkanı Yaşdal

Vatan Par­ti­si El­bis­tan İlçe Ör­gü­tü’nün 1. Ola­ğan Kong­re­si Dul­ka­di­roğ­lu Cad­de­si’ndeki parti bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti­ril­di.

Mev­cut baş­kan Sal­man Yaş­dal’ın ha­zır­la­dı­ğı yö­ne­tim ku­ru­lu lis­te­si ile gi­di­len genel ku­rul­da ilk ola­rak divan oluş­tu­rul­du. Divan Baş­kan­lı­ğı­nı Arif Doğan’ın yap­tı­ğı kong­re­de teş­ki­la­tın mali ra­po­ru ve fa­ali­yet ra­po­ru onaya su­nul­du. Kong­re­nin ar­dın­dan Vatan Par­ti­si El­bis­tan İlçe Ör­gü­tü’nün baş­kan­lı­ğı­na Sal­man Yaş­dal tek­rar se­çi­lir­ken yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ise Hamza Ma­ran­goz, Mur­sel Akıl, Ali Kale ve Ahmet Ot­lu­te­pe’den oluş­tu.


2711 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Politika - Diğer Haberler