A+ -A 09.06.2016 - 10:55

Kul­lar Gö­le­ti Ve Su­la­ma­sı İnşa­atı Ça­lış­ma­la­rı Devam Edi­yor

Kul­lar Gö­le­ti Ve Su­la­ma­sı İnşa­atı Ça­lış­ma­la­rı Devam Edi­yor

Güncel

Kah­ra­man­ma­raş ili Nur­hak il­çe­si sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de bu­lu­nan Çay De­re­si üze­rin­de inşa edi­lecek olan Kul­lar Gö­le­ti Ve Su­la­ma­sı in­şa­atı ça­lış­ma­la­rı hızla devam edi­yor. DSİ

Kah­ra­man­ma­raş ili Nur­hak il­çe­si sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de bu­lu­nan Çay De­re­si üze­rin­de inşa edi­lecek olan Kul­lar Gö­le­ti Ve Su­la­ma­sı in­şa­atı ça­lış­ma­la­rı hızla devam edi­yor.

DSİ 20. Bölge Müdür Yar­dım­cı­sı Osman ÇİÇEK­DAĞ ve ekibi Kah­ra­man­ma­raş Nur­hak Kul­lar Gö­le­ti ve Su­la­ma­sı İnşa­atı­nı ye­rin­de in­ce­le­di. DSİ 20. Bölge Mü­dür­lü­ğü’nce ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre; Kul­lar (Ye­şil­kent) belde mer­ke­zi­ne yak­la­şık 2.5 km ba­tı­sın­da Çay De­re­si üze­rin­de olan Gö­le­tin gövde dol­gu­su 556.000 m3’tür. Göv­de­si Kil Çe­kir­dek­li Kaya Dolgu ti­pin­de­ki Gö­le­tin de­po­la­ma hacmi 1.370.000 m3 ve te­mel­den yük­sek­li­ği 54 m’dir. Proje ile 3060 dekar arazi, ba­sınç­lı bo­ru­lu şe­be­key­le (yağ­mur­la­ma+damla) su­la­na­cak.

Gövde sı­yır­ma ka­zı­la­rı, kon­dü­vi beton ima­lat­la­rı ta­mam­la­nan gö­let­te gövde en­jek­si­yon­la­rı­na baş­lan­dı.

Fırat Nehri Hav­za­sın­da yer alan gölet ve su­la­ma pro­je­si­nin ta­mam­lan­ma­sı ile Nur­hak İlçesi’nin Kul­lar Ma­hal­le­si ve Kalfa ve Sa­rı­düz ya­zı­la­rın­da­ki 3 bin 60 dekar zirai arazi, ba­sınç­lı bo­ru­lu şe­be­ke va­sı­ta­sıy­la yağ­mur­la­ma ve damla su­la­ma ile su­la­na­cak. Ta­rım­sal fa­ali­yet­ler­den yıl­lık 2.315.000 TL (2014 BF) gelir ar­tı­şı sağ­la­na­cak.


2777 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Güncel - Diğer Haberler