A+ -A 09.06.2016 - 10:50

Ult­ra­ma­ra­to­nun 7.'si Dü­zen­len­di

Ult­ra­ma­ra­to­nun 7.'si Dü­zen­len­di

Spor

Kaymakam Akkoyun: -”Biz­ler böyle et­kin­lik­lere büyük önem ve des­tek ve­ri­yo­ruz. Bu ma­rato­nun dü­zen­len­me­sin­de büyük emeği olan İbra­him Şahine te­şek­kür edi­yo­rum.”

Tür­ki­ye At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu (TAF) ta­ra­fın­dan tes­cil­le­ne­rek, 2012 yı­lın­dan iti­ba­ren fa­ali­yet tak­vi­mi­ne ek­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı El­bis­tan-Af­şin-Eki­nö­zü Ult­ra­ma­ra­to­nu'nun ye­din­ci­si ba­şa­rıy­la ger­çek­leş­ti­ril­di.

45 spor­cu­nun start al­dı­ğı ult­ra­ma­ra­ton ko­şu­sun­da par­ku­ru 4 spor­cu ta­mam­lar­ken bi­rin­ci olan Hasan Tur­gut isim­li spor­cu, 170 ki­lo­met­re­lik par­ku­ru 19 saat 57 da­ki­ka­da koştu. 

Dü­zen­le­nen ödül tö­re­nin­de ko­nu­şan El­bis­tan Kay­ma­ka­mı Tun­cay Ak­ko­yun ma­ra­to­nun öne­mi­ne vurgu yaptı ve “Siz­le­rin de bil­di­ği gibi bu sene ult­ra­ma­ra­ton ko­şu­su El­bis­tan, Afşin ve Eki­nö­zü gü­zer­gâ­hın­da ger­çek­leş­ti. 170 ki­lo­met­re­lik bir uzun­lu­ğa sahip. Bu me­sa­fe ile dün­ya­nın en uzun ma­ra­ton­la­rın­dan bir ta­ne­si. Bu ma­ra­ton ümit edi­yo­rum önü­müz­de­ki yıl­lar­da daha kap­sam­lı, daha geniş kit­le­le­re hitap ede­cek­tir. Biz­ler böyle et­kin­lik­le­re büyük önem ve des­tek ve­ri­yo­ruz. Bu ma­ra­to­nun dü­zen­len­me­sin­de büyük emeği olan İbra­him Şahin'e te­şek­kür edi­yo­rum. Bu ma­ra­ton bir gönül işi ve takip et­me­si de o kadar kolay değil. Ult­ra­ma­ra­to­na 70 ci­va­rın­da spor­cu­muz kayıt yap­tır­dı. Bu spor­cu­la­rı­mız­dan par­ku­ru 4'ü ta­mam­la­ya­bil­di. Ya­rış­ma­nın böl­ge­mi­zin ta­nı­tı­mı­na, ha­re­ket­li ya­şa­ma, spora, bu an­lam­da ya­pı­lan pro­fes­yo­nel spora katkı su­na­ca­ğın­dan en ufak şüp­hem yok. Emeği geçen her­ke­se tek­rar te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.

Ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan ödül tö­re­ni­ne ge­çil­di ve Ult­ra­ma­ra­to­nu ta­mam­la­yan 4 spor­cu­ya ma­dal­ya­la­rı, ku­pa­la­rı ve para ödül­le­ri ve­ril­di. Ult­ra­ma­ra­ton ko­şu­su­nu; 19 saat 57 da­ki­ka­da ta­mam­la­ya­rak bi­rin­ci olan Hasan Tur­gut'a ödü­lü­nü El­bis­tan Kay­ma­ka­mı Tun­cay Ak­ko­yun, 20 saat 57 da­ki­ka­da ta­mam­la­yan Fatih Sert­ka­ya'ya ödü­lü­nü Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Bin­ba­şı Şahin Ko­ca­kö­se, 22 saat 59 da­ki­ka­da ta­mam­la­yan Enver Gü­ze­lak­ça­ka­ya'ya ödü­lü­nü Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­ve­ki­li Mu­har­rem Eran­tep­li ve 23 saat 40 da­ki­ka­da ta­mam­la­yan Hü­se­yin HAŞ­HAŞ'a ise ödü­lü­nü Afşin Be­le­di­ye Baş­kan­ve­ki­li Se­ba­hat­tin Ata­lay ver­di­ler.

Ay­rı­ca, ult­ra­ma­ra­to­na ka­tı­lan tüm spor­cu­la­ra da ba­şa­rı bel­ge­si ve­ril­di­ği ödül tö­re­ni ka­tı­lım­cı­la­rın ha­tı­ra fo­toğ­ra­fıy­la sona erdi. 

Tö­re­ne; El­bis­tan Kay­ma­ka­mı Tun­cay Ak­ko­yun, Kah­ra­man­ma­raş Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­ve­ki­li Mu­har­rem Eran­tep­li, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Bin­ba­şı Şahin Ko­ca­kö­se, Em­ni­yet Mü­dü­rü Barış Murat Başol, Kah­ra­man­ma­raş Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si El­bis­tan Ko­or­di­na­tö­rü Maz­har Türk, ku­rum-ku­ru­luş mü­dür­le­ri ve spor­cu­lar ile çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.

Tür­ki­ye At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu (TAF) ta­ra­fın­dan tes­cil­le­ne­rek, 2012 yı­lın­dan iti­ba­ren fa­ali­yet tak­vi­mi­ne ek­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı El­bis­tan-Af­şin-Eki­nö­zü Ult­ra­ma­ra­to­nu'nun ye­din­ci­si ta­mam­lan­dı. 45 spor­cu­nun start al­dı­ğı ult­ra­ma­ra­ton ko­şu­su­nu 4 spor­cu ta­mam­la­ya­bil­di. Bi­rin­ci olan Hasan Tur­gut isim­li spor­cu, 170 ki­lo­met­re­lik par­ku­ru 19 saat 57 da­ki­ka­da koştu. 

El­bis­tan'a bağlı Ka­vak­te­pe Ma­hal­le­si'nden baş­la­yan ult­ra­ma­ra­ton, Afşin ve Eki­nö­zü il­çe­sin­de­ki gü­zer­gâh­lar da ge­çil­dik­ten sonra, 15 Mayıs Pazar günü sabah sa­at­le­rin­de El­bis­tan şehir mer­ke­zin­de son buldu. 

El­bis­tan-Af­şin-Eki­nö­zü Ult­ra­ma­ra­to­nu'nu, El­bis­tan­lı ult­ra­ma­ra­ton spor­cu­su İbra­him Şahin, 2009 yı­lın­da baş­lat­mış ve 111 ki­lo­met­re­lik par­ku­ru tek ba­şı­na koş­muş­tu.


2927 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Spor - Diğer Haberler