A+ -A 02.05.2016 - 13:23

7. Uluslararası EAE Ultramaratonu 14 Mayıs’ta

7. Uluslararası EAE Ultramaratonu 14 Mayıs’ta

Güncel

7. Uluslararası Elbistan-Afşin-Ekinözü Ultramaratonu 14 Mayıs 2016da koşulacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda, Elbistan Kaymakamlığı'nın himayesinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Elbistan-Afşin-Ekinözü Ultramaratonu'nun 7.'si 14 Mayıs 2016'da koşulacak. 

Üç ilçeyi kapsayan maraton 170 kilometrelik parkuru kapsayacak.  14 Mayıs 2016'da Ka­vak­te­pe Kö­yün­den saat 08.00' da baş­la­ya­cak olan ma­ra­ton 15 Mayıs Pazar günü El­bis­tan Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda saat 08.00' da bi­tecek.

Sü­re­si­nin 24 saat, uzun­lu­ğu­nun ise 170 km ol­ma­sı plan­la­nan ma­ra­to­nun yeni ro­ta­sı şöyle: Start: El­bis­tan Ka­vak­te­pe mah., Tür­kö­ren mah. (su wc), De­mir­ci­lik (su wc), Sö­ğüt­lü mah., Çiçek mah., El­bis­tan Ter­mik sant­ra­li yol kav­şa­ğın­dan Ter­mik sant­ral is­ti­ka­me­ti­ne (su wc ve kont­rol nok­ta­sı), Akö­ren mah., Doğan mah. (su wc), Ka­ra­göz mah. is­ti­ka­me­tin­den Afşin Mer­kez (su wc kont­rol nok­ta­sı, Emir­li mah., Es­hab-ı Kehf Kül­li­ye­si'nden dönüş (su wc kont­rol nok­ta­sı ve yarı ultra Ma­ra­ton fi­nish) Emir­li Afşin Mer­kez, Kemal Er­te­kin Cad­de­si'nden Afşin Dev­let has­ta­ha­ne­si­ne, ordan Gök­sun El­bis­tan yo­lu­na ini­lecek,  D330 Er­çe­ne mah., Ka­ba­ağac mah. is­ti­ka­me­tin­den El­bis­tan-Eki­nö­zü yol ay­rı­mın­dan Eki­nö­zü is­ti­ka­me­ti­ne dö­nü­lecek, Kale mah., İğde, Or­ta­ören, Eki­nö­zü (su wc kon­tol nok­ta­sı), Ak­pı­nar mah., Taş­bu­run mah. ve El­bis­tan Cum­hu­ri­yet mey­da­nın­da bitiş.

Kah­ra­man­ma­raş Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ve­ri­lecek olan çe­şit­li ödül­ler ise şöyle; Bi­rin­ci olan spor­cu 2 bin 500 TL, ikin­ci olan spor­cu bin 500 TL, üçün­cü olan spor­cu bin TL, dör­dün­cü olan spor­cu 750 TL, be­şin­ci olan spor­cu 500 TL ve 6.'dan 15.'ye kadar olan spor­cu­lar da 100'er TL ödül ala­cak. Ay­rı­ca de­re­ce giren spor­cu­la­ra kupa ve ma­dal­ya ve­ri­lecek. 

Tür­ki­ye At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu (TAF) ta­ra­fın­dan tes­cil­le­ne­rek 2012 yı­lın­dan iti­ba­ren fa­ali­yet tak­vi­mi­ne ek­le­nen ve geç­ti­ği­miz yıl gü­ven­lik ge­rek­çe­si ile ko­şu­la­ma­yan El­bis­tan-Af­şin-Eki­nö­zü Ult­ra­ma­ra­to­nu'nun tak­vi­mi belli oldu. Kah­ra­man­ma­raş Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin ana spon­sor­lu­ğun­da, El­bis­tan Kay­ma­kam­lı­ğı'nın hi­ma­ye­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek 7. El­bis­tan-Af­şin-Eki­nö­zü Ult­ra­ma­ra­to­nu, üç il­çe­yi kap­sa­yan 170 ki­lo­met­re­lik par­ku­ru kap­sa­ya­cak. 

Dün­ya­da ko­şu­lan yak­la­şık 500 ult­ra­ma­ra­ton için­de uzun­luk ba­kı­mın­dan üçün­cü en uzun ol­du­ğu be­lir­ti­len El­bis­tan-Af­şin-Eki­nö­zü Ult­ra­ma­ra­to­nu, 24 saat koşu sü­re­si, km/zaman ile dün­ya­nın bi­rin­ci en hızlı ultra ma­ra­to­nu olma özel­li­ği­ni de ta­şı­mak­ta.

Al­man­ya'da ya­şa­yan ve 52 ya­şın­da olan El­bis­tan­lı ultra ma­ra­ton spor­cu­su İbra­him Şahin'in 2009 yı­lın­da baş­lat­tı­ğı ve El­bis­tan'da 111 ki­lo­met­re­lik par­kur­da koş­tu­ğu ultra ma­ra­ton, 2010 ve 2011 yı­lın­da da sü­rer­ken, Tür­ki­ye At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu ko­şu­yu 2012 yı­lın­da tes­cil­le­ye­rek, fa­ali­yet tak­vi­mi­ne al­mış­tı.

7.EAE Ultra Maratonu Katılımcı Listesi ise şöyle; İbrahim Şahin, Faruk Kesik, Gülseren Yıldız, Mehmet Aydıngör, Hüseyin Haşhaş, Reşit Behlül, Ümit Yeğen, Muharrem Karaçizmeli, Enver Güzelakçakaya, Mahmut Aytekin, Celal Aslan, Celaletin Yemez, Yasemin Dündar, İsmail Deniz, Sabri Delikanlı, Mehmet Ali Durmuş, Osman Göğebakan, İsmet Şahin, Bakiye Duran, Ahmet Altuğ, İsmet Sarıkaya, İsrafìl Yıldızhan, Mustafa Mantaş, Süleyman Çetiner, Ömer Faruk Çıplak, Hacı Ahmet Kaya, Ozan Demirci, Abdülkadir Şahin, Ahmet Köse, Mehmet Gülden, Muzzafer Çiçek ve Ayşe Günhan.


3239 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Güncel - Diğer Haberler