A+ -A 02.05.2016 - 13:21

CHP’li Bulut’un ‘La­ik­lik’ Me­sa­jı

CHP’li Bulut’un ‘La­ik­lik’ Me­sa­jı
CHP’li Bulut’un ‘La­ik­lik’ Me­sa­jı

Politika

CHP’li Bulut’un ‘La­ik­lik’ Me­sa­jı

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) El­bis­tan İlçe Baş­ka­nı Av. İnan Bulut, TBMM Baş­ka­nı İsmail Kah­ra­man’ın la­ik­lik­le il­gi­li ola­rak sarf et­ti­ği söz­le­re tepki gös­te­ren bir mesaj ya­yım­la­dı.

Baş­kan Av. İnan Bulut, me­sa­jın­da şu ifa­de­le­re yer verdi:

“TBMM Baş­ka­nı İsmail Kah­ra­man açık­ça eğip bük­me­den yeni Ana­ya­sa ko­nu­sun­da­ki fik­ri­ni gö­rü­şü­nü dile ge­tir­di ve ‘Ana­ya­sa­dan la­ik­lik çı­kar­tıl­ma­lı ve din­dar bir ana­ya­sa ya­pıl­ma­lı­dır’ dedi. Bu söz­le­ri zatı şa­ha­ne­le­ri­nin geç­mi­şi, işgal et­ti­ği makam, Tür­ki­ye’nin için­de bu­lun­du­ğu sü­re­ci dik­ka­te ala­rak de­ğer­len­dir­di­ği­miz­de, söz­le­rin ki­şi­sel bir görüş ya da bir anlık boş bu­lu­na­rak kastı aşan cüm­le­ler ola­rak kabul edil­me­si ve de­ğer­len­di­ril­me­si saf­lık olur. Bu söz­ler ile Ana­ya­sa Uz­laş­ma Ko­mis­yo­nun ger­çek amacı ve yeni ana­ya­sa tar­tış­ma­sı­nın an­la­mı da or­ta­ya çık­mış oldu. Bu söz­le­ri Sayın Cum­hur­baş­ka­nı’nın, ‘Rejim fi­ilen de­ğiş­miş­tir’ sö­züy­le bir­lik­te de­ğer­len­dir­di­ği­miz­de niyet ve kasıt daha an­la­şı­lır hale ge­le­cek­tir.

Bu söz­de­ki asıl amaç top­lum­da­ki her bi­re­ye, ‘özgür birey ol­ma­ya­cak­sın tebaa ola­cak­sın’ de­mek­tir. As­lın­da bu söz­le­re ve Mec­lis Baş­ka­nı an­la­yı­şın­da­ki in­san­la­ra en güzel cevap, ta kut­sal ki­ta­bı­mız Kur’an’da yer al­mak­ta­dır; ‘Ba­zı­la­rı Allah’ın Ki­ta­bın­da /Kur’an’da ol­ma­ya­nı coş­ku­lu bir dille an­la­ta­rak, Ki­ta­ba/Allah’ın ke­la­mı­na ben­zet­me­ye ça­lı­şır­lar. Allah’ın sözü ol­ma­dı­ğı halde, ‘Allah böyle bu­yu­ru­yor’ der­ler. Bile bile Allah adına yalan söy­ler­ler.’ Sayın Mec­lis Baş­ka­nı’na so­ru­yo­ruz: Size do­ku­nan kol­tu­ğa neden otu­ru­yor­su­nuz? Neden ol­du­ğu­nuz gibi gö­rün­mü­yor ya da gö­rün­dü­ğü­nüz gibi ol­mu­yor­su­nuz? Ko­ru­ma­nız ge­re­ken dev­let ve top­lum­sal inanç de­ğer­le­ri­ni neden bir­bi­ri­ne zıt kav­ram­lar­mış gibi gös­ter­me­ye ça­lı­şa­rak her iki­si­ni bir­den iti­bar­sız­laş­tır­ma­ya ça­lı­şı­yor­su­nuz? Gös­ter­me­lik bir din­dar­lı­ğın di­ni­miz­de yeri var mıdır?”


1815 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Politika - Diğer Haberler