A+ -A 02.05.2016 - 13:01

15 Bin Dö­nüm­lük Alana Fidan Dikildi

15 Bin Dö­nüm­lük Alana Fidan Dikildi

Güncel

Kay­ma­kam Ak­ko­yun: -“Bu 15 bin dö­nüm­lük alan­da 550 bin fidan, 50 bin de badem to­hu­mu ekil­di, yak­la­şık 600 bin ağaç demek, bu çok ciddi bir rakam. Önem­li pro­je­ler­den biri ola­cak, ge­lecek ne­sil­le­re bı­ra

El­bis­tan Kay­ma­ka­mı Tun­cay Ak­ko­yun, kamu kurum mü­dür­le­ri ve öğ­ren­ci­ler ile bir­lik­te “Şar­da­ğı Orman Pro­je­si” kap­sa­mın­da Orman Haf­ta­sı’nda Ka­ra­el­bis­tan Bel­de­si Set­ta­rın Çift­li­ği mev­ki­in­de­ki 15 bin dö­nüm­lük alana fidan dikti.

Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü’ne tah­si­si ya­pı­lan alan­la­rın or­man­laş­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rın büyük bir ti­tiz­lik­le sür­dü­rül­dü­ğü­nü be­lir­ten Kay­ma­kam Tun­cay Ak­ko­yun, emeği geçen her­ke­se te­şek­kür etti.

Kay­ma­kam Ak­ko­yun, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, şun­la­rı söy­le­di:

“Bugün üze­rin­de büyük emek ver­di­ği­miz, 2 yıl­dır ça­lış­tı­ğı­mız bir pro­je­nin ha­ya­ta ge­çi­şi­ni in­şal­lah bu­ra­da be­ra­ber gö­re­ce­ğiz. El­bis­tan ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da, Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü’müzle bir­lik­te 2 yıl­dır üze­rin­de ça­lış­tı­ğı­mız bu proje, yak­la­şık 30 bin dö­nüm­lük bir ala­nın me­ra­dan çı­ka­rı­la­rak Orman Mü­dür­lü­ğü’ne tah­si­si ile baş­la­dı. 

Bu 30 bin dö­nüm­lük ala­nın yak­la­şık 15 bin dö­nüm­lük kısmı ka­ya­lık zemin ol­du­ğun­dan do­la­yı her­han­gi bir fidan di­ki­mi veya ça­lış­ma ya­pı­la­ma­dı. 

Diğer kalan 15 bin dö­nüm­lük alan­da da 2 yıl­dır hem arazi iş­le­me, hem de fidan dikim ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lı­yor. Bugün de in­şal­lah bu ça­lış­ma­yı ne­ti­ce­len­di­ri­yo­ruz. Tabi şöyle bir algı oluş­ma­sın; daha önce El­bis­tan’da Belan ci­va­rın­da ya­pı­lan ve yak­la­şık 800 bin fi­da­nın di­kil­di­ği pro­je­den ayrı bir proje bu­ra­sı, ayrı bir yer. El­bis­tan’ımızı çev­re­le­yen Şar­da­ğı ve çev­re­sin­de­ki ya­maç­la­rın ağaç­lan­dı­rıl­ma­sı söz ko­nu­su.

El­bis­tan’da sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın, hal­kı­mı­zın çok büyük bir is­te­ği ve ta­le­bi vardı. Bi­li­yo­ruz El­bis­tan ve çev­re­sin­de ya­şa­yan in­san­lar, ya­şa­dık­la­rı böl­ge­le­ri daha yeşil ve or­man­lar­la kaplı ol­ma­sı­nı is­ti­yor. Tabi bun­lar, ferdi ola­rak ya­pı­la­cak işler değil. Bu an­lam­da Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü’müzün 2 se­ne­den beri bu böl­ge­de gös­ter­miş ol­du­ğu gay­ret­ten do­la­yı bölge mü­dü­rü­müz ve bütün teş­ki­la­tı­na te­şek­kür edi­yo­rum. Emeği geçen işçi kar­deş­le­ri­miz­den mü­dür­le­ri­mi­ze kadar, şef­le­ri­mi­ze kadar hep­si­ne ayrı ayrı te­şek­kür edi­yo­rum. Böl­ge­miz için çok önem­li bir proje. İnşal­lah bu­ra­ya 10 sene sonra gelip bak­tı­ğı­mız zaman ve­ri­len eme­ğin, ya­pı­lan ça­lış­ma­nın ne kadar önem­li ol­du­ğu­nu he­pi­miz gö­re­ce­ğiz. 

Bu 15 bin dö­nüm­lük alan­da 550 bin fidan di­kil­di. 50 bin badem to­hu­mu ekil­di, yak­la­şık 600 bin ağaç demek, bu çok ciddi bir rakam. Önem­li pro­je­ler­den biri ola­cak, ge­lecek ne­sil­le­re bı­ra­ka­ca­ğı­mız en önem­li pro­je­ler­den biri ola­cak. Tek­rar te­şek­kür edi­yo­rum, ha­yır­lı olsun. Ne mutlu bize ki; bu ça­lış­ma­da, bu fa­ali­yet­te kıs­men de kat­kı­mız oldu. El­bis­tan’ımıza ha­yır­lı olsun.” 

Gök­sun Orman İşlet­me Mü­dü­rü Osman Ha­sır­cı ve El­bis­tan Orman İşlet­me Şefi Cey­hun Alkan’ın da ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi ver­me­si­nin ar­dın­dan tö­re­ne ka­tı­lan­lar hep bir­lik­te fidan di­ke­rek can suyu ver­di­ler. 

Tö­re­ne; El­bis­tan Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Yasin Emre, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Bin­ba­şı Şahin Ko­ca­kö­se, Em­ni­yet Mü­dü­rü Barış Murat Başol, kurum ve ku­ru­luş mü­dür­le­ri, okul mü­dür­le­ri ve çok sa­yı­da öğ­ren­ci ka­tıl­dı.


2061 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Güncel - Diğer Haberler