A+ -A 02.05.2016 - 12:59

Es­hab-ı Kehf Kül­li­ye­si’ne ko­nak­la­ma te­si­si ya­pı­la­cak

Es­hab-ı Kehf Kül­li­ye­si’ne ko­nak­la­ma te­si­si ya­pı­la­cak

Güncel

Es­hab-ı Kehf Kül­li­ye­si’ne ko­nak­la­ma te­si­si ya­pı­la­cak

Hatay Va­kıf­lar Bölge Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Es­hab-ı Kehf Kül­li­ye­si’ne ko­nak­la­ma te­si­si ya­pı­la­cak.

Afşin İlçesi, Emir­li Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan, ta­şın­maz kül­tür var­lı­ğı ni­te­li­ğin­de­ki hay­rat va­sıf­lı Es­hab-ı Kehf Kül­li­ye­si’ne Va­kıf­lar Bölge Mü­dür­lü­ğü-Ha­tay Diğer Özel Büt­çe­li Ku­ru­luş­lar Va­kıf­lar Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ko­nak­la­ma te­si­si ya­pı­la­cak.

Ya­pı­la­cak olan ko­nak­la­ma te­si­si ile daha çok tu­rist ve zi­ya­ret­çi­nin ağır­lan­ma­sı dü­şü­nü­len ko­nak­la­ma te­si­si­nin 2016-2017 yılı Yapım İşi iha­le­si 21 Nisan’da ya­pı­la­cak. 4 bin met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip bir ko­nak­la­ma te­si­si ya­pıl­ma­sı­na karar ve­ri­len Afşin’de bu­lu­nan Es­hab-ı Kehf’in ko­nak­la­ma te­si­si ta­ri­hi ya­pı­sı­na uygun ola­rak, eski yapı si­lu­etin­de ola­cak. Es­hab-ı Kehf Kül­li­ye­si’nin üst kıs­mın­da yer alan alan­da ya­pı­la­cak olan ko­nak­la­ma te­si­si, eski eser tes­cil­li vakıf kül­tür var­lı­ğı Es­hab-ı Kehf Kül­li­ye­si’nin par­sel ba­zın­da tes­cil­li ol­ma­sın­dan do­la­yı, ko­nak­la­ma te­si­si­nin ya­pı­la­ca­ğı yer ile ko­nak­la­ma te­si­si­nin mi­ma­ri pro­je­si Adana Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Bölge Ku­ru­lu’nun 24 Mart 2008-3616 ve 24 Kasım 2008-4406 ta­rih­li ka­ra­rı ile onay­lan­dı.

3 katlı ko­nak­la­ma te­si­sin­de 38 oda yer ala­cak. 72 ki­şi­lik 2 ayrı kon­fe­rans sa­lo­nu­nun da yer ala­ca­ğı te­sis­te, bir de res­to­ran bu­lu­na­cak. Eski eser si­lu­etin­de pro­je­len­di­ri­len ko­nak­la­ma te­si­si, dış gö­rü­nü­şü ile ta­ri­hi ya­pı­ya uyum sağ­la­ya­cak. Park alan­la­rı, ka­mel­ya­lar ve otur­ma alan­la­rı ile süs­le­nen ko­nak­la­ma te­si­si, 4 bin met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip ola­cak.

Aynı za­man­da Afşin halkı ile Afşin’e gelen ko­nuk­la­ra da hiz­met ve­recek olan ko­nak­la­ma te­si­si­nin ya­pı­mı ama­cıy­la, 21 Nisan 2016 günü Hatay Va­kıf­lar Bölge Mü­dür­lü­ğü’nde ihale dü­zen­le­necek. İha­le­yi ka­za­nan firma be­lir­len­dik­ten sonra 5 gün için­de söz­leş­me im­za­la­na­cak ve yük­le­ni­ci fir­ma­ya ko­nak­la­ma te­si­si­ni ta­mam­la­ma­sı için 600 gün süre ta­nı­na­cak. 

Ker­van­sa­ray Sel­çuk­lu Devri ya­pı­sı ola­rak 1234’den önce Ala­ed­din Key­ku­bat za­ma­nın­da ya­pıl­mış­tır. Ri­bat-612-H Ri­bat-ül mü­ba­rek adıy­la ta­nı­nan yapı 1215 yı­lın­da Sel­çuk­lu Sul­ta­nı İzzed­din Key­ka­vus za­ma­nın­da Emir Hasan ta­ra­fın­dan yap­tı­rıl­mış­tır. Camii ise bu­gün­kü ha­liy­le Ab­dul­ha­mit devri ya­pı­sı­na ben­ze­mek­te­dir. H.603 ta­rih­li bir ki­ta­be­den başka H.937 de Ka­nu­ni za­ma­nın­da Dul­ka­di­ro­ğul­la­rın­dan Şeh­su­va­rın oğlu Ali Bey ta­ra­fın­dan yap­tı­rıl­dı­ğı­na dair ki­ta­be gö­rül­mek­te.

Bi­zans dev­rin­de baş­la­yıp Sel­çuk­lu dev­rin­de de önemi devam eden kut­sal bir ma­ğa­ra önüne Sel­çuk­lu dö­ne­min­de ya­pı­lan cami, ribat ve ker­van­sa­ray­dan olu­şan bir yapı top­lu­lu­ğu olan Es­hab-ı Kehf Kül­li­ye­si’nin res­to­ras­yon ve çevre dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı; Hatay Va­kıf­lar Bölge Mü­dür­lü­ğün­ce 2007-2008 yıl­la­rın­da ta­mam­lan­mış­tı. Res­to­ras­yon kap­sa­mın­da cami, ma­ğa­ra, na­maz­gah, ribat ve han bö­lüm­le­ri ona­rıl­mış ve çevre dü­zen­le­me­si kap­sa­mın­da; loj­man, wc-ab­dest­ha­ne, 7 adet uyur adına 7 adet çeşme, gü­ven­lik ku­lü­be­si ve oto­park ya­pıl­mış­tı.


1588 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Güncel - Diğer Haberler