A+ -A 11.03.2016 - 15:57

Doğalgaz Yatırımı İçinBakan Ünal’a Teşekkür

Doğalgaz Yatırımı İçinBakan Ünal’a Teşekkür

Güncel

Kay­ma­kam Ak­ko­yun: -”Böl­ge­miz için böy­le­si önem­li bir kamu ya­tı­rı­mı­nın baş­la­tıl­ma­sı­nı sağ­layan ve de­va­mın­da ta­kip­çi­si olan Kül­tür ve Tu­rizm Baka­nı­mız Sayın Mahir ÜNAL Be­ye­

El­bis­tan Kay­ma­ka­mı Tun­cay Ak­ko­yun, El­bis­tan-Af­şin-Div­ri­ği Do­ğal­gaz Boru Hattı ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­yip yet­ki­li­ler­den bilgi aldıktan sonra bu hizmetin bölgeye kazandırılmasındaki gayretlerinden ötürü Mahir Ünal’a teşekkür etti, 

8.250.000,00 (kdv hariç) USD söz­leş­me be­del­li pro­je­nin ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da de­ğer­len­dir­me­de bu­lu­nan Kay­ma­kam Ak­ko­yun, şun­la­rı söy­le­di:

“El­bis­tan’ımız, Afşin için ve böl­ge­miz için önem­li bir ya­tı­rı­mı ye­rin­de in­ce­le­mek için bu­ra­ya gel­dik. Bi­lin­di­ği gibi uzun za­man­dır üze­rin­de has­sa­si­yet­le du­ru­lan El­bis­tan ve Afşin il­çe­le­ri­ne do­ğal­gaz ge­ti­ril­me­si ile il­gi­li ça­lış­ma­lar tüm hı­zıy­la devam edi­yor. Şu­an­da kış ay­la­rın­da ol­ma­mı­za rağ­men ça­lış­ma­lar yine hızlı bir şe­kil­de devam edi­yor. Şan­ti­ye yet­ki­li­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­rum. Genel iti­ba­ri ile Af­şin-El­bis­tan-Div­ri­ği Do­ğal­gaz Pro­je­si top­lam uzun­lu­ğu 172 ki­lo­met­re. Bizim böl­ge­miz­le il­gi­li kısmı 122 ki­lo­met­re. 106 ki­lo­met­re­lik kıs­mın­da hat işa­ret­le­me­si ya­pıl­dı. Yak­la­şık 12 metre ge­niş­li­ğin­de pist açı­lı­yor. 85 ki­lo­met­re­lik kısmı ta­mam­lan­dı. Daha sonra gelen bo­ru­lar dizgi ya­pıl­dık­tan sonra kay­na­ğı ya­pı­la­rak, ka­na­la yer­leş­ti­ri­li­yor. Gü­zer­gâh için­de 47 ki­lo­met­re boru diz­gi­si ya­pıl­dı, 22 ki­lo­met­re kanal açıl­dı. Boru dö­şe­me işi devam edi­yor. Bir­çok et­ke­ni için­de ba­rın­dı­ran bir ça­lış­ma.” 

Ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­dı­ğın­da hem hava kir­li­li­ği, hem de ısın­ma açı­sın­dan ve yine Afşin ve sant­ral­le­re de bu­ra­dan bir hat ve­ri­le­ce­ği­ni kay­de­den Ak­ko­yun, açık­la­ma­sı­nı şöyle sür­dür­dü:

“Firma yet­ki­li­si­nin de ifade et­ti­ği gibi bu­ra­da ça­lı­şan ar­ka­daş­la­rın gay­ret­le­ri kadar, boru temin eden fir­ma­la­rın da bu hıza ye­tiş­me­si ge­re­ki­yor. Bizim bütün gay­re­ti­miz önü­müz­de­ki kış ay­la­rı­na bu ça­lış­ma­yı ta­mam­la­mak. Bu nok­ta­da gay­ret gös­te­ri­li­yor. Bazen boru te­mi­nin­de sı­kın­tı ya­şa­nı­yor, o za­man­da da BOTAŞ ve fir­ma­lar ile gö­rüş­me­ler ya­pa­rak so­ru­nu çöz­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Güzel ve büyük bir ça­lış­ma. Böl­ge­miz için pres­tij pro­je­ler­den biri, çok önem­li bir proje. 

İnşal­lah bu proje ta­mam­lan­dı­ğı zaman El­bis­tan’ımız­da bir­çok so­ru­nun or­ta­dan kalk­mış ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz. Hem hava kir­li­li­ği, hem de va­tan­daş­la­rı­mı­zın kon­for­lu ola­rak ısın­ma­la­rı­nı temin etme açı­sın­dan ve yine Afşin il­çe­miz ve sant­ral­le­re de bu­ra­dan bir hat ve­ri­lecek. Ter­mik sant­ral­de elde edi­lecek ta­sar­ruf ve bir­çok etken iti­ba­rı ile de va­tan­daş­la­rı­mı­za katkı sağ­la­ya­cak. 

Ümit edi­yo­ruz Mayıs ayı gibi boru hat­tı­nın El­bis­tan kıs­mı­nı ta­mam­la­ma­yı dü­şü­nü­yor ar­ka­daş­lar. Pro­je­nin ta­mam­lan­ma­sı da iş tak­vi­mi iti­ba­rı ile bu kışa denk gel­mi­yor ancak, ar­ka­daş­la­rın he­def­le­ri önü­müz­de­ki kışa ye­tiş­tir­mek. Bu­ra­da görev yapan ve emeği geçen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum.”

Boru dö­şe­me ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­ten VEMAK fir­ma­sı­na ait Kü­çük­ya­pa­lak Ma­hal­le­si’nde yer alan şan­ti­ye zi­ya­re­ti­ni ta­mam­la­yan Kay­ma­kam Ak­ko­yun, bu­ra­dan arazi araç­la­rı ile boru hattı dö­şe­me ve kay­nak­la­ma ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pıl­dı­ğı Bü­yük­ya­pa­lak Ma­hal­le­si’ne ha­re­ket etti. Bu­ra­da da boru dö­şe­me ve kay­nak­la­ma işi yapan iş­çi­ler ve yö­ne­ti­ci­le­ri ile gö­rü­şen Ak­ko­yun, El­bis­tan ve böl­ge­si için pres­tij bir pro­je­nin daha önem­li oran­da ta­mam­lan­dı­ğı­nı kay­det­ti.

Ak­ko­yun, ko­nuş­ma­sı­nı “Böl­ge­miz için böy­le­si önem­li bir kamu ya­tı­rı­mı­nın baş­la­tıl­ma­sı­nı sağ­la­yan ve de­va­mın­da ta­kip­çi­si olan Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı­mız Sayın Mahir ÜNAL Be­ye­fen­di­ye te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz” me­sa­jıy­la ta­mam­la­dı.


1416 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Güncel - Diğer Haberler