A+ -A 11.03.2016 - 15:54

Şehidimiz Âdem AKTAŞ'ın cenaze töreninde tabiri caizse yer yerinden oynadı

Şehidimiz Âdem AKTAŞ'ın cenaze töreninde tabiri caizse yer yerinden oynadı

Güncel

Şehidimiz Âdem AKTAŞın cenaze töreninde tabiri caizse yer yerinden oynadı

Şe­hi­di­miz Âdem AKTAŞ'ın ce­na­ze­sin­de­ki ma­ne­vi his ve duygu dile ge­ti­ren ve 10 Şubat 2016 günü El­bis­ta­nın Sesi ga­ze­te­sin­de de ya­yın­la­nan aşa­ğı­da­ki ya­zı­yı; daha çok ki­şi­le­rin oku­ma­la­rı için aynen neş­re­di­yo­ruz:

Ciğer pâ­re­miz, J. Uzman Çavuş ÂDEM AKTAŞ, Di­yar­ba­kır Sur il­çe­si­ne kü­me­le­nen PKK'lı­la­rın kaz­dı­ğı ka­nal­la­rı 22 Ocak 2016 günü kul­lan­dı­ğı iş ma­ki­ne­siy­le ka­pat­ma­ya ça­lı­şır­ken, bö­lü­cü terör ör­gü­tü­nün kes­kin ni­şan­cı­la­rı ta­ra­fın­dan atı­lan ro­ke­ta­tar mer­mi­siy­le ağır ya­ra­la­na­rak kal­dı­rıl­dı­ğı ve te­da­vi gör­mek­te ol­du­ğu An­ka­ra- GATA Has­ta­ne­sin­de kur­ta­rı­la­ma­ya­rak, 30 Ocak 2016 günü şehit oldu. ALLAH gani gani rah­met ey­le­sin, dert­li anne Ha­ti­ce Hanım Efen­di kar­de­şi­mi­ze, kar­deş­le­ri Hacı Bay­ram ve Derya'ya, am­ca­la­rı­na ve tüm ya­kın­la­rı­na, dost­la­rı­na, ar­ka­daş­la­rı­na, bir­lik ko­mu­tan­la­rı­na ve tüm silah ar­ka­daş­la­rı­na 'sabır ver­sin' di­le­ği­mi sun­duk­tan sonra sa­de­de geç­mek is­ti­yo­rum:

Genç­li­ğin ba­ha­rın­da (25) şe­hit­lik rüt­be­si­ni, bir Or­ge­ne­ral rüt­be­si gibi om­zu­na ta­kı­na­rak; Ya­ra­ta­nı­mız Allah'ın (C.C.) hu­zu­ru­na va­ra­cak olan yi­ği­di­mi­zin naşı Cum­hu­ri­yet ma­hal­le­sin­de­ki evine ge­ti­ri­lip, ebedî is­ti­ra­hat gâ­hi­ne defin ha­zır­lı­ğı­na baş­la­nıl­ma­sıy­la âdeta yer ye­rin­den oy­na­dı. Millî his uya­nın­ca halk da böyle mi co­şar­mış? Nasıl tarif et­me­li ki? An­lat­mam zor ol­ma­sı­na rağ­men di­li­min dön­dü­ğü kadar izah et­me­ye ça­lı­şa­ca­ğım:

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Bşk. Sayın Meh­met Fatih ERKOÇ'un ver­di­ği emir ve ta­li­mat üze­ri­ne âdeta hiz­met se­fer­ber­li­ği ilan edil­di. Şe­hi­di­miz evi­nin doğu kar­şı­sı­na 10'a yakın hiz­met ça­dır­la­rı­nı bir­bi­ri­ne ek­le­mek su­re­tiy­le bin'i aşkın in­sa­nın sı­ğa­ca­ğı ça­dır­la­rın ku­rul­ma­sı da bir uzman ekip işi ol­du­ğu ner­den ba­kıl­sa bel­liy­di.

Bit­me­di, sanki bir Halil İbra­him sof­ra­sı açıl­dı yine Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­ce. O kadar in­sa­na yemek ve­ril­me­si de, şe­hi­di­mi­zin ru­hu­nu şâd edi­yor­du âdeta. Ve şe­hi­di­mi­zin ruhu: sanki kö­şe­ye geç­miş; “Bu­yu­run, bu­yu­run, Mev­lâ­na Haz­ret­le­ri­nin Hakk'a ka­vuş­ma­sın­da­ki dü­ğü­nü mi­sa­li bu gün benim de Allah'a ka­vuş­ma dü­ğü­nüm. Siz­ler uzak yer­den gel­di­niz. Şe­re­fi­me ve­ri­len bu ye­me­ği yi­yi­niz ki benim de ruhum şâd olsun” di­yor­du âdetâ…

Bu da ner­den çıktı de­nil­me­sin; Ce­na­bı Allah Kur'an-ı Kerim'inde; “Şe­hit­ler ölmez. O siz­le­ri görür ama, siz O'nu gö­re­mez­si­niz” bu­yur­mak­ta­dır. (Ba­ka­ra Sû­re­si 154, Âli İmran; 157, 167 ve 171)

Bu durum, bu mah­şe­ri ka­la­ba­lı­ğın man­za­ra­sı tabiî ki AKTAŞ aile­si­ni de mem­nun edi­yor­du. “Vatan uğ­ru­na bir yiğit kur­ban ver­dik. Kah­ra­man Or­du­muz ça­ğı­rır­sa biz de bu uğur­da kur­ban ol­ma­ya ha­zı­rız” di­yor­du me­ta­net ve so­ğuk­kan­lı ba­kış­la­rı­na göre. Zira, bu his, bu duygu biz Türk mil­le­ti­nin fıt­ra­tın­da var şüp­he­siz. Çünkü, bu güzel va­ta­nı­mız için 78 mil­yo­nun his ve duy­gu­su ay­nı­dır. Ancak; 'Şart­lan­mış bö­lü­cü­le­re de Allah akıl ve iz'an ver­sin, ya da ıslah etsin. Âmî­î­în, Âmin' diye dua edi­yo­ruz. 

Diğer ta­raf­tan, “Acı­la­rın pay­la­şıl­dık­ça azal­dı­ğı­nın, se­vinç­le­rin de ço­ğal­dı­ğı­nın” ata­sö­zü ol­du­ğu­nun bi­lin­ci için­de olan hal­kı­mız, şe­hi­di­mi­zin ce­na­ze tö­re­ni­ne çok daha fark­lı ilgi gös­ter­di­ği de ner­den ba­kıl­sa bel­liy­di. 

Ge­le­lim ce­na­ze na­ma­zı­nın kı­lın­ma­sı ha­zır­lı­ğı­na; Hoca Zâde Camiî ya­pı­lıp hiz­me­te açıl­dı açı­la­lı böyle ce­ma­at yo­ğun­lu­ğu gö­rül­dü­ğü­nü söy­le­mek saf­lık olur, bî­ça­re­lik olur ke­sin­lik­le bence…

Ön safta, öz ev­lâ­dı­nı kay­bet­miş gibi An­ka­ra'dan koşup gelen Ba­ka­nı­mız Sayın Mahir ÜNAL ve aynı his ve duy­gu­yu ta­şı­yan Va­li­miz Sayın Mus­ta­fa Hakan GÜ­VEN­ÇER ve pro­to­kol 'a yakın zat-ı muh­te­rem­ler olmak üzere cami dolup dı­şa­rı taş­tık­tan sonra ön ve yan ke­si­mi basit ser­gi­le­re ila­ve­ten pal­to­su­nu çı­kar­tıp se­re­rek kı­lan­lar bir yana, bi­ti­şi­ğin­de Müf­tü­lü­ğe ait sabi ço­cuk­lar için açı­lan Kur'an kur­su­nun üst ve alt katı da doldu. Yüz­ler­ce­si de ayak­ta kalıp; 'Biz de ce­na­ze na­ma­zın­dan sonra ca­mi­de ay­rı­ca kı­la­rız' demek zo­run­da ka­lan­la­rın sa­yı­sı da az de­ğil­di. Ben de yer bu­la­ma­yan­lar için­dey­dim. Sün­net kı­lı­nıp kamet edi­lir­ken loğ taşı var­mış di­nel­di­ğim yerde. Onu is­kem­le yapıp özür­lü­ler gibi, farzı ve sün­ne­ti- mü­ek­ke­yi kı­la­bil­dim Allah'a şükür.

Ce­na­ze na­ma­zı­nın kı­lın­ma­sı­nın ar­dın­dan, yüz­ler­ce Al Bay­rak'larla do­na­tıl­mış ca­mi­nin batı yanı sa­ha­ya ku­ru­lan anma tören fas­lı­na ge­çil­di. Ben di­ye­yim on bin (10000), siz de­yi­niz (20 bin), öyle mah­şe­ri bir insan top­lu­lu­ğu sa­ha­da ye­ri­ni aldı. Bu­ra­da şu his­si­mi açık­la­dık­tan sonra sa­de­de ge­çe­ce­ğim:

Bu kadar in­sa­na özel uğ­raş­lar ve­ri­le­rek özel da­ve­ti­ye gön­de­ril­se bir araya ge­ti­ril­me­le­ri imkân ha­ri­ci der­sem mü­ba­la­ğa sa­yıl­maz. Ku­ru­lan ho­par­lör sis­te­miy­le ve­ri­len anons ve ko­mu­tu mü­te­akip şe­hi­di­mi­zin kün­ye­si okun­ma­sı­nın ar­dın­dan İlimiz Kah­ra­man­ma­raş Müf­tü­sü Sayın Mu­ham­med Gev­her ta­ra­fın­dan ol­duk­ça yü­rek­le­re tesir edici, gönül ka­za­nı­cı, göz­ler ya­şar­tı­cı bir ko­nuş­ma yap­ma­sıy­la millî his­ler daha da uyan­dı, yi­ne­li­yo­rum göz yaş­la­rı âdeta sel oldu. Zaten, O ko­ca­man top­lu­lu­ğun üzücü olayı duy­ma­sıy­la millî his­le­ri uyan­ma­say­dı, kışın or­ta­sın­da böyle bir mah­şe­ri ka­la­ba­lık olu­şur muydu? 

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı hem­şeh­ri­miz Sayın Mahir ÜNAL, görev âşıkı Va­li­miz Mus­ta­fa Hâkan GÜ­VEN­ÇER, Ga­zi­an­tep 5. Zırh­lı Tugay K. Tuğ­ge­ne­ral Sayın Murat SOY­SAL, İlimiz Kah­ra­man­ma­raş Gar­ni­zon K. Kur­may Albay Sayın Uzay ŞAHİN ve K. V. Albay Sayın Alper KUŞ­BA­ŞOĞ­LU, Mil­let­ve­kil­le­ri­miz­den Sayın İlker ÇİTİL, Sayın Uğur DİLİPÂK, Sayın İmran KILIÇ ve Sayın Fah­ret­tin TOR bin­le­ri aşkın erbaş ve asker ile bin'i, (1000)i aşkın ko­ru­ma po­li­siy­le ka­tı­lan İl Em­ni­yet Mü­dü­rü­müz Sayın Ser­vet YIL­MAZ, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Meh­met Fatih ERKOÇ, Kay­ma­ka­mı­mız Sayın Tun­cay AK­KO­YUN, Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­mız Sayın Yasin EMRE, ili­miz mer­kez ilçe ve öteki kar­deş ilçe kay­ma­kam ve be­le­di­ye baş­kan­la­rı ile Yo­ğun­dan da yoğun mah­şe­ri ka­la­ba­lık halk top­lu­lu­ğu­nun ka­tı­lı­mıy­la ce­na­ze tö­re­ni ter­tip­len­di. Göz yaş­la­rı sel olur­ca­sı­na hüzün dolu bir tören ile ce­na­ze na­ma­zı kı­lı­nıp Hoca Zâde Me­zar­lı­ğı'nda top­ra­ğa ve­ri­lir­ken Ya­sin-i Şerif okun­ma­sıy­la defin işi de ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan bir manga as­ke­rin ve­ri­len ko­mu­tu mü­te­akip ha­va­ya üç el silâh at­ma­la­rıy­la defin ta­mam­lan­mış oldu.

Mü­te­aki­ben, Muh­te­rem Ba­ka­nı­mız Sayın Mahir ÜNAL, be­ra­be­rin­de pro­to­kol ze­vat­la bir­lik­te Şe­hi­di­mi­zin an­ne­si Ha­ti­ce Hanım Efen­di kar­de­şi­mi­ze evin­de ta­zi­ye­le­ri­ni ilet­tik­ten sonra, evi­nin mü­te­va­zi­li­ği­ni gö­rün­ce; De­ğer­li Ba­ka­nı­mız; “Şe­hi­di­mi­zin an­ne­si­ne 'bir ev ya­pıl­sın ta­li­ma­tı ve­ri­yo­rum.“ de­me­si de sürp­riz ol­ma­dı değil. AKTAŞ aile­si adına, “Allah ken­din­den razı olsun” di­yo­ruz.

Yap­tı­ğı ic­ra­at­la­rı­nı, sun­du­ğu eser ve hiz­met­le­ri­ni Yüce Mil­le­ti­mi­zin tak­dir­le kar­şı­la­dı­ğı fe­rah­la­tı­cı ge­liş­me­le­re ba­kın­ca; (İnşa­Al­lah ya­nıl­mı­yo­rum­dur) Dünya Li­de­ri ol­ma­ya aday Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za, Yüce Mil­let Mec­li­si­mi­ze, Yüce Dev­le­ti­mi­ze, O'nu yö­ne­ten Sayın Baş­ba­kan ve Sayın Ba­kan­la­rı­mı­za, Sayın Va­li­le­ri­mi­ze, Sayın Kay­ma­kam­la­rı­mı­za, Kah­ra­man Or­du­mu­za, Fe­da­kâr Em­ni­yet Teş­ki­la­tı­mı­za, Şe­hi­di­mi­ze; gös­ter­dik­le­ri bu ola­ğa­nüs­tü ilgi ve alâka kar­şı­sın­da Mil­let­çe dua edi­yor, mü­ba­rek göl­ge­le­ri­nin üze­ri­miz­den eksik ol­ma­ma­sı­nı Ce­nab-ı Allah'tan di­li­yo­ruz, yal­va­rı­yo­ruz, yal­va­rı­yo­rum.

Şe­hi­di­mi­zin ru­hu­nu şâd etmek için üçün­cü gün ter­tip­le­nen Mev­lüd-i Şe­ri­fe; Va­li­miz Sayın Mus­ta­fa Hâkan GÜ­VEN­ÇER, Kay­ma­ka­mı­mız Sayın Tun­cay AK­KO­YUN, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Meh­met Fatih ERKOÇ, İlimiz Kah­ra­man­ma­raş Jan­dar­ma Ko­mu­tan Ve­ki­li J. AIbay Sayın Alper KUŞ­BA­ŞOĞ­LU, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü­müz Sayın Ser­vet Yıl­maz, El­bis­tan Gar­ni­zon Ko­mu­tan Ve­ki­li J. Üs­teğ­men Sayın Vural Ekiz, il­çe­miz Em­ni­yet Müdür V. Sayın Mus­ta­fa Barış ÖZCAN, Müf­tü­müz Sayın Muh­sin DEMİREL ve yoğun El­bis­tan­lı top­lu­lu­ğun ka­tıl­dı­ğı Mev­lü­dü Şerif, Müf­tü­lük­çe gö­rev­len­di­ri­len mev­lüt­han­lar ta­ra­fın­dan kı­ra­at olu­na­rak ger­çek­leş­ti­ril­di. Du­anın ar­dın­dan yemek ve­ril­me­si­ni ta­ki­ben ta­zi­ye faslı da sona ermiş oldu.

Kısa bir yo­ru­mum­la ma­ka­le­me son ver­mek is­ti­yo­rum: 

Şe­hi­di­miz J. Uzm. Çavuş Âdem AKTAŞ'ın ce­na­ze tö­re­ni­ne Yüce Dev­le­ti­mi­zin asker ve sivil birim âmir­le­rin­ce gös­te­ri­len tah­min­le­ri­mi­zin üs­tün­de­ki yoğun il­gi­yi gö­rün­ce, bu ko­nu­da bü­yük­ten de büyük ge­liş­me­ler olmuş. Özet­ler­sek, Yüce Dev­le­ti­miz-Yü­ce Mil­le­ti­miz­le et-tır­nak mi­sâ­li öyle bü­tün­leş­ti­ği­mi­zi an­la­dım. 58 Yıl­lık basın ha­ya­tı­mın, yaş iti­ba­riy­le de artık öte dün­ya­ya çağ­rıl­mam an me­se­le­si­dir. Şu Mil­let-Dev­let bü­tün­leş­me­miz kar­şı­sın­da gözüm açık git­me­ye­cek­tir.

Böyle Or­du­mu­za, güzel ge­liş­me­le­re sahne olan yur­du­mu­za can kur­ban, di­ye­rek söz­le­ri­mi bi­ti­ri­yo­rum: Kalın sağ­lı­cak­la.


1936 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Güncel - Diğer Haberler