A+ -A 11.03.2016 - 15:52

Arif Bil­gin’den On­be­şin­ci Eser

Arif Bil­gin’den On­be­şin­ci Eser

Eğitim / Kültür

Bil­gin’in on­be­şin­ci eseri olan ‘Öğ­ret­me­nim - Anı­lar­la Mer­sin ve Öğ­ret­men Okulu’ isim­li kitap yayın ha­ya­tı­na girdi.

El­bis­tan­lı Eği­tim­ci-Ya­zar Arif Bil­gin’in on­be­şin­ci eseri olan ‘Öğ­ret­me­nim - Anı­lar­la Mer­sin ve Öğ­ret­men Okulu’ isim­li kitap yayın ha­ya­tı­na girdi.

Bir­çok ilde öğ­ret­men ve ida­re­ci­li­ğin ar­dın­dan emek­li ol­duk­tan sonra El­bis­tan’ın ta­ri­hi ve kül­tü­rü üze­rin­de yap­tı­ğı araş­tır­ma­la­rı ve ya­yın­la­dı­ğı ki­tap­la­rıy­la hiz­me­ti­ni sür­dü­ren Arif Bil­gin’in yeni ki­ta­bı da oku­yu­cu­la­rın be­ğe­ni­si­ne su­nul­du.

Yeni ese­ri­nin ma­hi­ye­ti hak­kın­da kısa bilgi veren Arif Bil­gin, “Bu ki­ta­bım bir ya­nıy­la; 1960’lı, 70’li yıl­lar­da or­ta­okul­dan sonra, öğ­ret­men olmak için ya­tı­lı oku­mak üzere ana­sın­dan, ba­ba­sın­dan, kö­yün­den ka­sa­ba­sın­dan ay­rı­lan ço­cuk­la­rın ki­ta­bı­dır” dedi ve şöyle devam etti:

“Henüz ha­ber­leş­me ve ile­ti­şim açı­sın­dan dün­ya­ya açı­la­ma­mış; kül­tü­rel ba­kım­dan dar çer­çe­ve­de kal­mış küçük yer­le­şim yer­le­rin­de doğup bü­yü­mek­te olan yeni yet­me­le­rin, dört bacak edi­lip atıl­mış gibi bir­den büyük ve mo­dern bir şeh­rin (Mer­sin’in) ya­şa­ma­ya baş­la­ma­sı­nın, oku­du­ğu yıl­lar için­de görüp ya­şa­dık­la­rı­nın ki­ta­bı­dır.

Bir an­lam­da ya­tı­lı oku­yan in­san­lar ba­kı­mın­dan 1960’lı-70’li yıl­la­rın sos­yo­lo­jik tah­li­li, fark­lı, çe­liş­ki­li, is­te­nen ula­şı­la­ma­yan; is­ten­me­di­ği halde gelip mu­sal­lat olan ha­yat­la­rın ki­ta­bı­dır. Ye­rin­de du­ra­ma­yan, zeki, atak, güçlü ama henüz yeni yetme olan genç­li­ğin şa­ka­la­rı­nı, ta­kıl­ma­la­rı­nı, sev­da­la­rı­nı, acı­la­rı­nı, mut­lu­luk­la­rı­nı an­la­tan bir ha­ba­bam okulu ki­ta­bı­dır; aynı za­man­da eği­tim­le­ri­ni ve ge­liş­me­le­ri­ni ve açı­lan ufuk­la­rı­nı an­la­tan ki­tap­tır.

Hatta bazı cadde ve ma­hal­le­le­ri ile Mer­sin’in 1960’lı yıl­la­rı ile bu­gün­kü ha­li­nin mu­ka­ye­se­si­dir.

368 sayfa, 200’e yakın fo­toğ­raf ile baş­la­ya­nın elin­den bı­ra­ka­ma­ya­ca­ğı il­ginç, çoğu zaman kah­ka­ha at­tı­ra­cak, bazen hü­zün­len­di­recek bir ki­tap­tır.”

Bil­gin, ki­ta­bın­dan temin etmek is­te­yen­le­rin 0505 498 59 41 nu­ma­ra­lı te­le­fo­nu­nu ara­ya­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di.


2240 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Eğitim / Kültür - Diğer Haberler

Birûnî Üniversitesi

Birûnî Üniversitesi

2 Eylül 2015 Çarşamba Saat: 13:26