A+ -A 17.12.2015 - 12:14

Bakan Ünal: Hükümet Her Türlü Tedbiri Aldı

Bakan Ünal: Hükümet Her Türlü Tedbiri Aldı

Politika

BAKAN ÜNAL’DAN TURİZM SEKTÖRÜ VE RUSLARA GÜVEN MESAJLARI

Kah­ra­man­ma­raş'ta dü­zen­le­nen 2. Kitap ve Kül­tür Fuarı'na ka­tı­lan Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Mahir Ünal, “Tu­rizm sek­tö­rü­müz rahat olsun. bu ko­nu­da hü­kü­me­ti­miz her türlü ön­le­mi al­mak­ta ve bu alan­da ça­lış­ma­lar yü­rü­tül­mek­te­dir” dedi.

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Mahir Ünal, Rusya Fe­de­ras­yo­nu va­tan­daş­la­rı­na Tür­ki­ye'nin son de­re­ce gü­ven­li ve rahat bir ülke ol­du­ğu me­sa­jı­nı verdi. 

İnsan­la­rın se­ya­hat öz­gür­lü­ğü­nün ev­ren­sel bir hak ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Bakan Mahir Ünal, Rus va­tan­daş­la­rı­na 'Tür­ki­ye evi­niz­dir. Tür­ki­ye'de daha önce ol­du­ğu gibi gü­ven­li bir şe­kil­de ta­ti­li­ni­zi ge­çi­re­bi­lir­si­niz.' dedi. 

Kah­ra­man­ma­raş'ta dü­zen­le­nen 2. Kitap ve Kül­tür Fuarı ala­nın­da ya­yı­nev­le­ri­nin stant­la­rı­nı zi­ya­ret ede­rek ya­yın­cı ve ya­zar­lar­la soh­bet eden Bakan Ünal daha sonra Rusya ile ya­şa­nı­lan ül­ke­le­ra­ra­sı ge­ri­li­me de­ğin­di. 

 Hü­kü­me­tin bu ko­nu­da her türlü ted­bi­ri al­dı­ğı­nı söy­le­yen Bakan Ünal, tu­rizm sek­tö­rün­den de rahat ol­ma­la­rı­nı is­te­di. 


Sü­re­ci Ya­kın­dan Takip Edi­yo­ruz 

“Böl­ge­miz bir sü­re­den beri bir ateş çem­be­ri­nin için­den ge­çi­yor. Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun ilan edil­di­ği gün Türk hava sa­ha­sı­nı işgal eden ve mil­li­ye­ti bi­lin­me­yen bir uçak an­gaj­man ku­ral­la­rı ge­re­ği dü­şü­rül­dü. Daha sonra bu uça­ğın Rusya Fe­de­ras­yo­nu'na ait bir uçak ol­du­ğu fark edil­di. 

Bu kriz­den de kay­nak­la­nan ve bir sü­re­dir devam eden, tu­riz­mi­mi­ze yö­ne­lik Rusya Fe­de­ras­yo­nu­nun yap­tı­ğı bazı açık­la­ma­lar oldu. Bu an­lam­da ilk gün­den iti­ba­ren Ba­kan­lı­ğı­mız­da oluş­tur­du­ğu­muz bir kriz ma­sa­sı ile sü­re­ci ya­kın­dan takip edi­yo­ruz. 

Hem sek­tör tem­sil­ci­le­ri ile ya­kın­dan gö­rü­şe­rek hem de il­gi­li ku­ru­luş­lar­la iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de en­teg­re bir ça­lış­ma yü­rü­tü­yo­ruz. Yü­rüt­tü­ğü­müz en­teg­re ça­lış­ma­nın so­nu­cun­da yap­tı­ğı­mız Ba­kan­lar Ku­ru­lun­da konu et­raf­lı­ca ele alın­dı. Hü­kü­met prog­ra­mı gö­rüş­me­le­rin­den hemen sonra da eko­no­mik kon­sey Sayın Meh­met Şim­şek'in baş­kan­lı­ğın­da top­la­na­rak bu ko­nu­da hem te­la­fi edici ted­bir­ler, hem ya­pı­sal ted­bir­ler, hem de diğer ön­lem­le­rin neler ola­ca­ğı hak­kın­da kap­sam­lı bir ça­lış­ma yaptı. Per­şem­be günü de An­tal­ya'da tu­rizm sek­tö­rü tem­sil­ci­le­ri ile bir araya ge­le­ce­ğiz ve tu­rizm sek­tö­rü tem­sil­ci­le­ri­ni din­le­ye­ce­ğiz. On­la­rın da öne­ri­le­ri­ni ala­rak, 'Hü­kü­met ola­rak bu ko­nu­da te­la­fi edici ted­bir­ler neler olur?' ve aynı za­man­da her kriz bir fır­sat­ta içer­di­ğin­den 'Bu ko­nu­da hangi ya­pı­sal ted­bir­ler alın­ma­lı­dır?' Bun­la­rı da tu­rizm sek­tö­rü­mü­zün de­ğer­li tem­sil­ci­le­ri ile gö­rü­şe­ce­ğiz. 

Hü­kü­me­ti­miz iş ba­şın­da­dır ve ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı hızla ye­ri­ne ge­tir­mek­te­dir. Bu ko­nu­da gön­lü­nüz rahat olsun.” 

Tür­ki­ye'yi Evi­niz Ola­rak Görün

“Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı ola­rak ben Rusya Fe­de­ras­yo­nu va­tan­daş­la­rı­na şunu söy­le­mek is­ti­yo­rum: 'Tür­ki­ye evi­niz­dir ve in­san­la­rın se­ya­hat öz­gür­lü­ğü ev­ren­sel bir hak­tır. O yüz­den Tür­ki­ye'de daha önce ol­du­ğu gibi gü­ven­li bir şe­kil­de ta­ti­li­ni­zi ge­çi­re­bi­lir­si­niz. Daha yeni G-20'ye ev sa­hip­li­ği yapan Tür­ki­ye son de­re­ce gü­ven­li, rahat ve mi­sa­fir­per­ver­li­ği ile de ünlü bir ül­ke­dir.' 

O yüz­den Rus va­tan­daş­la­rı­nın hiç­bir çe­kin­ce­ye, sı­kın­tı­ya ka­pıl­ma­dan rahat bir şe­kil­de ül­ke­mi­ze gel­me­le­ri­ni ve Tür­ki­ye'yi ev­le­ri ola­rak gör­me­le­ri­ni ben bu­ra­dan rica edi­yo­rum.' 

Tu­rizm sek­tö­rün­de­ki bizim diğer tem­sil­ci­le­ri­mi­ze de bu­ra­dan tek­rar şunu söy­lü­yo­rum: Rahat ol­sun­lar. Bu ko­nu­da hü­kü­me­ti­miz her türlü ted­bi­ri, ön­le­mi al­mak­ta ve bu alan­da ça­lış­ma­lar yü­rü­tül­mek­te­dir.” 

Ki­tap­lar Kendi Hi­kâ­ye­mi­zi An­la­tır

“Bugün Kah­ra­man­ma­raş'ımız­da bir şe­hi­di­miz var ve şe­hi­di­mi­zi def­net­mek için Kah­ra­man­ma­raş'ımıza gel­dik. 

Allah rah­met ey­le­sin. Ya­kın­la­rı­na sabır ve baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­rum. Aynı za­man­da Kah­ra­man­ma­raş'ımı­zın 2. Kitap ve Kül­tür Fuarı'nın da son günü. 

Bu­ra­da bugün çok kıy­met­li ya­zar­la­rı­mız, dü­şün­ce adam­la­rı­mız var. Bugün on­lar­la bir­lik­te olduk. Sayın Nuri Pak­dil, Mus­ta­fa Ar­ma­ğan, Ediz Hun, Yavuz Ba­ha­dı­roğ­lu ile bir­lik­te olduk ve ki­tap­la­rı­nı im­za­lar­ken on­la­rı zi­ya­ret ettik. Aynı za­man­da Yedi Güzel Adam'dan biri olan de­ğer­li abi­miz Rasim Öz­de­nö­ren Bey'de bu­ra­da. Bu güzel or­ga­ni­zas­yon için Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum.

Ki­tap­lar bize as­lın­da kendi hi­kâ­ye­mi­zi an­la­tır. İnsa­nın hi­kâ­ye­si kimi zaman acı­lar­la, kimi zaman se­vinç­ler­le, kimi zaman hü­zün­ler­le devam eder. Bugün ol­du­ğu gibi şe­hi­di­mi­zi top­ra­ğa ver­dik ve diğer ta­raf­tan ki­tap­lar­la hem­hal olduk.” 

Dün ha­ya­tı­nı kay­be­den ga­ze­te­ci Hasan Pulur'a da Allah'tan rah­met di­le­yen Bakan Mahir Ünal, fu­arın ar­dın­dan ise Kah­ra­man­ma­raş Va­li­li­ği ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lık­la­rı­na da zi­ya­ret­ler­de bu­lun­du.


1979 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Politika - Diğer Haberler