A+ -A 04.11.2015 - 10:55

Ünal: Seçim Sonucu Sorumluluğumuzu Artırdı

Ünal: Seçim Sonucu Sorumluluğumuzu Artırdı

Politika

Ünal: Seçim Sonucu Sorumluluğumuzu Artırdı

AK Parti Grup Baş­kan­ve­ki­li ve Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­ki­li Mahir Ünal, 1 Kasım se­çim­le­ri­nin so­nu­cu­nu yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­sin­de “Bu se­çi­min so­nu­cu, ça­lış­ma az­mi­mi­zi ve so­rum­lu­lu­ğu­mu­zu zi­ya­de­leş­tir­di” dedi. 
26.Hü­kü­met dö­ne­mi­nin, daha fazla hiz­met ve ya­tı­rım­la taç­la­na­ca­ğı­nı kay­de­den Mahir Ünal, ko­nuş­ma­sın­da şun­la­rı dile ge­tir­di:
“Seçim so­nuç­la­rı şük­rü­mü­zü ar­tır­mış, ça­lış­ma az­mi­mi­zi ve so­rum­lu­lu­ğu­mu­zu zi­ya­de­leş­tir­miş­tir. Bu so­nuç­la­rın, ül­ke­miz, mil­le­ti­miz ve kalbi Tür­ki­ye'den yana atan tüm kar­deş­le­ri­miz için ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni te­men­ni ede­rim. Başta Kah­ra­man­ma­raş’ımıza, de­ğer­li teş­ki­lat men­sup­la­rı­mı­za ve tüm dava ar­ka­daş­la­rı­ma te­şek­kür ede­rim. Allah, biz­le­ri bu aziz mil­le­te hak­kıy­la hiz­met eden­ler­den ey­le­sin.”
De­mok­ra­si bay­ra­mı ya­şa­nı­yor. Bu seçim in­şal­lah ço­cuk­la­rı­mı­zın ya­şa­ya­ca­ğı bir Tür­ki­ye'yi be­lir­le­yecek. 
HDP'nin si­lah­la ve te­rör­le ara­sı­na me­sa­fe koy­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Ünal, şöyle ko­nu­şu:
"HDP bu sü­reç­te adeta PKK terör ör­gü­tü­nün bir si­ya­si uzan­tı­sı gibi bütün il­ler­de Şır­nak'ta, Bin­göl'de, Bit­lis'te, Di­yar­ba­kır'da, Van'da, Siirt'te, Mar­din'de bir­ta­kım gi­ri­şim­ler­de bu­lun­du. Seçim gü­ven­li­ği­ni riske ata­cak, va­tan­da­şı teh­dit eden mek­tup­lar gibi ben­ze­ri gi­ri­şim­ler­de bu­lun­du­lar. Em­ni­yet güç­le­ri­mi­zin mü­da­ha­le­siy­le bun­la­rın ta­ma­mı ber­ta­raf edil­di. Ön­ce­ki gün de Kah­ra­man­ma­raş’ımıza HDP'ye oy top­la­mak ve HDP'ye oy ve­ril­me­si için bu­ra­da bazı il­çe­ler­de bölge in­sa­nı­mı­zı teh­dit etmek için gel­miş bir bölge so­rum­lu­su ya­ka­lan­dı ve tu­tuk­lan­dı. 
Bu­ra­da acı olan, PKK'nın bölge so­rum­lu­su­nun, bu te­rö­ris­tin HDP'nin seçim ara­cın­da ya­ka­lan­mış ol­ma­sı­dır. Bölge so­rum­lu­su­nun ya­ka­lan­ma­sı, HDP-PKK iş­bir­li­ği­nin, ma­ale­sef ba­ğım­sız bir şe­kil­de te­cel­li et­me­si ge­re­ken se­çim­ler­de ıs­rar­la PKK'nın se­çim­le­re si­la­hın göl­ge­si­ni dü­şür­me is­te­me­si­nin ve ça­ba­sı­nın bir is­pa­tı­dır."
Bu so­nuç­la­rın, ül­ke­miz, mil­le­ti­miz ve kalbi Tür­ki­ye'den yana atan tüm kar­deş­le­ri­miz için ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni te­men­ni ede­rim. Başta Kah­ra­man­ma­raş’ımıza, de­ğer­li teş­ki­lat men­sup­la­rı­mı­za ve tüm dava ar­ka­daş­la­rı­ma te­şek­kür ede­rim. Allah, biz­le­ri bu aziz mil­le­te hak­kıy­la hiz­met eden­ler­den ey­le­sin.”

9386 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Politika - Diğer Haberler