A+ -A 02.09.2015 - 13:41

Ünal’dan Elbistan-Göksun Duble Yolu Müjdesi

Ünal’dan Elbistan-Göksun Duble Yolu Müjdesi

Politika

Ünal: -”160 mil­yon TL’ye mal ol­ma­sı bek­le­nen El­bis­tan-Gök­sun arası 68 ki­lo­met­re­lik duble yolun ya­pı­mı­na bu yıl baş­la­na­ca­k.”

AK Parti Grup Baş­kan­ve­ki­li Mahir Ünal , 160 mil­yon TL’ye mal ol­ma­sı bek­le­nen El­bis­tan-Gök­sun arası 68 ki­lo­met­re­lik duble yolun ya­pı­mı­na bu yıl baş­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di.

Kah­ra­man­ma­raş’ı böl­ge­nin lo­jis­tik üssü ve ula­şım kav­şa­ğı ya­pa­cak dev bir pro­je­nin daha ha­ya­ta ge­çe­ce­ği­ni be­lir­ten Mahir Ünal, ça­lış­ma­lar­la il­gi­li şun­la­rı kay­det­ti:

“Kah­ra­man­ma­raş’ı İç Ana­do­lu, Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu ve Ak­de­niz Böl­ge­si­nin kav­şak nok­ta­sı­na ge­ti­recek dev proje ha­ya­ta ge­çi­yor. Mil­let­ve­kil­le­ri ola­rak se­çim­ler­den önce 2015 yılı içe­ri­sin­de baş­la­na­ca­ğı­nı ta­ah­hüt et­ti­ği­miz yo­lu­mu­za baş­lı­yo­ruz. 

Bu ya­tı­rı­mın ger­çek­leş­me­sin­de her zaman ya­nı­mız­da olan Ulaş­tır­ma, Ha­ber­leş­me ve De­niz­ci­lik eski Ba­ka­nı Lütfi Elvan’a, Ulaş­tır­ma, Ha­ber­leş­me ve De­niz­ci­lik Ba­ka­nı­mız Fe­ri­dun Bil­gin’e, Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü­müz ve 5. Bölge Mü­dür­lü­ğü­mü­ze te­şek­kür ede­riz.


1761 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Politika - Diğer Haberler