A+ -A 02.09.2015 - 13:40

‘Biz, en kapsamlı sağlık üniversiteyiz’

‘Biz, en kapsamlı sağlık üniversiteyiz’

Eğitim / Kültür

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel: -”Biz en kapsamlı sağlık üniversiteyiz. Hedefimiz, 21. Yüzyılın bilim insanlarını yetiştirmektir.”

Bi­ru­ni Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Adnan Yük­sel, en kap­sam­lı üni­ver­si­te ol­duk­la­rı­nı kay­de­de­rek üni­ver­si­te ola­rak 21. Yüz­yı­lın bilim in­san­la­rı­nı ye­tiş­tir­mek he­de­fin­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

El­bis­ta­nın Sesi ga­ze­te­si ku­ru­cu­su Meh­met Göçer ile yap­tı­ğı gö­rüş­mede, ken­di­si de El­bis­tan­lı olan ve Bi­ru­ni Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü ola­rak görev yapan Prof. Dr. Adnan Yük­sel, üni­ver­si­te ba­zın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­la il­gi­li bil­gi­ler ak­tar­dı. 

Sağ­lık­ta ön­cü­sü olma ni­ye­tiy­le yola çık­tık­la­rı­nı be­lir­ten Yük­sel ''Biz en kap­sam­lı sağ­lık üni­ver­si­te­yiz, üni­ver­si­te­mi­ze is­mi­ni veren ev­ren­sel deha Ebu Rey­han el-Bi­ru­ni gibi 21.yy bilim in­san­la­rı ye­tiş­tir­me­yi amaç­lı­yo­ruz. 

Ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de eği­tim veren Bi­ru­ni Üni­ver­si­te­sin­de 'Bi­li­min Ge­le­ce­ği' slo­ga­nı ile öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi ilk yıl­dan iti­ba­ren li­san­süs­tü eği­ti­me ha­zır­lı­yo­ruz. Bu amaç­la bi­lim­sel açı­dan güçlü, ni­te­lik­li ve ala­nın­da söz sa­hi­bi öğ­re­tim kad­ro­su ile li­san­süs­tü eği­tim prog­ram­la­rı­nı ha­ya­ta ge­çir­miş bu­lun­mak­ta­yız. Bi­ru­ni Üni­ver­si­te­si bu yıl tıp fa­kül­te­si, Bi­yo­me­di­kal Mü­hen­dis­lik, ebe­lik gibi yeni prog­ram­lar­la eği­tim öğ­re­tim yel­pa­ze­si­ni ge­niş­le­ti­yor. Yeni açı­lan bu prog­ram­lar­la bir­lik­te Bi­ru­ni Üni­ver­si­te­sin­de 40 yakın sağ­lık mes­le­ği­ne yö­ne­lik eği­tim ve­ril­me­ye baş­lan­mış­tır” şek­lin­de ko­nuş­tu. 

Bi­ru­ni Üni­ver­si­te­si­nin Tıp Fa­kül­te­si, Diş He­kim­li­ği, Ec­za­cı­lık, Bes­len­me ve Di­ye­te­tik, Fiz­yo­te­ra­pi ve Re­ha­bi­li­tas­yon ve Od­yo­lo­ji bö­lüm­le­rin­de bi­rin­ci sınıf prog­ram­la­rı­na İngi­liz­ce ha­zır­lık prog­ra­mı­nı en­teg­re et­ti­ği­ni an­la­tan Yük­sel, ko­nuş­ma­sı­nı şöyle sür­dür­dü:

“Bu uy­gu­la­ma sa­ye­sin­de öğ­ren­ci­le­rin, bir yıl kay­bet­me­den İngi­liz­ce öğ­ren­me­le­ri amaç­la­nı­yor. Diğer fa­kül­te ve bö­lüm­ler­de ise, yine bi­rin­ci sınıf prog­ram­la­rın­da yoğun İngi­liz­ce eği­ti­mi ve­ri­li­yor. Ay­rı­ca Bi­ru­ni Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­le­ri­ne hem eği­tim-öğ­re­tim, hem de tatil dö­nem­le­ri için gerek de­ği­şim prog­ram­la­rıy­la, ge­rek­se de doğ­ru­dan an­laş­ma­lı ol­du­ğu üni­ver­si­te­ler ile ortak prog­ram­lar dü­zen­li­yor. Bi­ru­ni Üni­ver­si­te­si Bay­lor Col­le­ge of Me­di­ci­ne (ABD), King's Col­le­ge (ABD), Aac­hen Uni­ver­si­tat (Al­man­ya) ile ikili an­laş­ma­lar ya­pa­rak, öğ­ren­ci­le­ri­ne, al­dık­la­rı İngi­liz­ce eği­ti­mi için yurt dı­şın­da pra­tik ya­pa­bil­me ola­na­ğı su­nu­yor. Üni­ver­si­te­nin Rey­han la­bo­ra­tu­ar­la­rın­da­ki Genom Mer­ke­ziy­le bugün için dün­ya­da bi­li­nen tüm has­ta­lık­la­rın ta­nı­sı Ame­ri­ka ve Güney Kore'den daha kısa sü­re­de ve daha düşük fi­yat­la ya­pı­lı­yor.”

“Geçen sene sağ­lık ala­nın­da 32 bölüm açmış olup bu yıl ise 40'a çı­ka­ra­rak ül­ke­miz­de tüm sağ­lık branş­la­rı­nın ol­du­ğu bir üni­ver­si­te ol­muş­tur. Üni­ver­si­te­miz, 2014-2015 eği­tim-öğ­re­tim yı­lın­da elde et­ti­ği yük­sek do­lu­luk ora­nıy­la dik­kat çek­miş­ti” diyen Rek­tör Yük­sel, Bi­ru­ni Üni­ver­si­te­si'nde yer alan bö­lüm­le­ri şöyle sı­ra­la­dı:

“Tıp Fa­kül­te­si: Diş He­kim­li­ği Mü­hen­dis­li­ği-Ec­za­cı­lık Fa­kül­te­si

Eği­tim Fa­kül­te­si: Üstün Ze­kâ­lı­lar Öğ­ret­men­li­ği, Zihin En­gel­li­ler Öğ­ret­men­li­ği. Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si: Mo­le­kü­ler Bi­yo­lo­ji ve Ge­ne­tik

Sağ­lık Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si: Acil yar­dım ve Afet Yö­ne­ti­mi, Bes­len­me ve Di­ye­te­tik, Çocuk Ge­li­şi­mi, Dil ve Ko­nuş­ma Te­ra­pi­si, Er­go­te­ra­pi Fiz­yo­te­ra­pi ve Re­ha­bi­li­tas­yon, Ge­ron­to­lo­ji, Hem­şi­re­lik, Od­yo­lo­ji, Sağ­lık yö­ne­ti­mi, sos­yal hiz­met.

Sağ­lık Hiz­met­le­ri Mes­lek Yük­sek Okulu: Ame­li­yat­ha­ne Hiz­met­le­ri, Anes­te­zi, Çocuk Ge­li­şi­mi, Di­ya­liz, Elek­to­ro­no­fiz­yo­lo­ji, Fiz­yo­te­ra­pi, İlk ve Acil yar­dım, Od­yo­met­ri, Op­tis­yen­lik, Per­füz­yon Tek­nik­le­ri, Po­do­lo­ji, Rad­yo­te­ra­pi, Tıbbi Gö­rün­tü­le­me Tek­nik­le­ri, Tıbbi La­bo­ra­tu­ar Tek­nik­le­ri. 2015-2016 Eği­tim-Öğ­re­tim dö­ne­min­de bir­çok alan­da yeni bölüm açı­la­cak.”


2235 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Eğitim / Kültür - Diğer Haberler

Birûnî Üniversitesi

Birûnî Üniversitesi

2 Eylül 2015 Çarşamba Saat: 13:26