A+ -A 02.09.2015 - 13:29

OSB’de arsa başvuruları başladı

OSB’de arsa başvuruları başladı

Ekonomi

OSB’de arsa başvuruları başladı

El­bis­tan Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si (OSB)’de arsa tah­sis baş­vu­ru iş­lem­le­ri 1 Ağus­tos’ta baş­la­dı.

El­bis­tan Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si Mü­te­şeb­bis Heyet Baş­ka­nı El­bis­tan Kay­ma­ka­mı Tun­cay Ak­ko­yun’un baş­kan­lı­ğın­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­da OSB Alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi ve­ril­di. Yüzde 70’i hibe olmak kaydı ile met­re­ka­re­si 20 li­ra­dan OSB’de arsa sa­hi­bi ola­bi­lecek gi­ri­şim­ci­ler ve ya­tı­rım­cı­la­rın ce­bin­den 1 met­re­ka­re arsa için 6 lira çık­mış ola­cak. 

OSB Mü­te­şeb­bis He­ye­ti Baş­ka­nı ve Kay­ma­kam Tun­cay Ak­ko­yun, OSB için 100 bin TL ek bütçe ay­rıl­ma­sı­na karar ve­ril­di­ği­ni be­lirt­ti­ği ko­nuş­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di:

“Top­lan­tı­mız­da El­bis­tan OSB’nin YG-AG Elekt­rik Şe­be­ke­si Yapım İşi iha­le­si­nin 4 Ağus­tos 2015 ta­ri­hin­de ya­pı­la­ca­ğı üye­le­re bil­di­ri­le­rek, ye­ter­siz kalan bütçe ve nakit sı­kın­tı­sı ne­de­niy­le ek bütçe ya­pı­la­rak ka­tı­lım payı ge­lir­le­ri­nin 100 bin TL art­tı­rıl­ma­sı­na oy bir­li­ği ile karar ve­ril­di. 

El­bis­tan OSB De­ne­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan Ara De­ne­tim Ra­po­ru ve Men­kul Kıy­met Değer Ra­por­la­rı oy­bir­li­ği İle kabul edil­di.

“OSB ile il­gi­li ola­rak önem­li bir ge­liş­me ya­şa­nı­yor. İnşal­lah, 1 Ağus­tos iti­ba­riy­le de önem­li bir mer­ha­le daha ge­çi­lecek. Bu­ra­dan arsa almak is­te­yen ya­tı­rım­cı­lar ve gi­ri­şim­ci­ler 1 Ağus­tos’tan iti­ba­ren arsa tah­sis baş­vu­ru­la­rı­nı ya­pa­bi­le­cek­ler. El­bis­tan Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si, El­bis­tan ve bölge adına büyük önem arz eden bir ya­pı­ya sahip. Yak­la­şık 3 bin ki­şi­nin is­tih­dam edi­le­ce­ği, bölge eko­no­mi­si­ne önem­li kat­kı­lar su­na­cak önem­li bir ya­tı­rım­dır. Biz­ler de Mü­te­şeb­bis He­ye­ti ola­rak OSB’deki ya­tı­rım­la­rın bir an evvel ger­çek­leş­ti­ril­me­si için yoğun gay­ret gös­te­ri­yo­ruz. Ha­yır­lı olsun.” 

Arsa tah­sis baş­vu­ru­la­rı­nın nasıl ya­pı­la­ca­ğı ve baş­vu­ru için hangi bel­ge­le­rin is­te­ne­ce­ği hak­kın­da şu bil­gi­ler ve­ril­di:

Ya­tı­rım­cı­la­rın 6. Bölge teş­vi­kin­den ya­rar­la­na­ca­ğı El­bis­tan OSB’de çe­şit­li bü­yük­lük­te­ki 33 par­sel­den olu­şan 1.etap’taki ar­sa­la­rın met­re­ka­re birim fi­ya­tı­nın 20 TL ola­cak. Ay­rı­ca bu ar­sa­la­rın be­de­li­nin yüzde 70’i hibe şek­lin­de ola­cak. Ya­tı­rım­cı ise ge­ri­ye kalan yüzde 30’u öde­yecek. 

Ka­tı­lım­cı­la­ra arsa tah­si­si, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­ne göre OSB Mü­te­şeb­bis He­ye­ti ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak. Ba­kan­lık ge­rek­li gör­dü­ğü tak­dir­de, OSB’de yer tah­sis edi­lecek özel ya da tüzel ki­şi­le­rin temel va­sıf­la­rı ile iş­ti­gal ko­nu­la­rı­nı ku­ru­luş pro­to­ko­lün­de be­lir­le­ye­bi­lecek. Ka­tı­lım­cı­la­ra tah­sis veya sa­tı­şı ya­pı­lan ar­sa­lar, hiç­bir şe­kil­de tah­sis amacı dı­şın­da kul­la­nı­la­ma­ya­cak.

Bu ar­sa­lar, ka­tı­lım­cı­lar ve mi­ras­çı­la­rı ta­ra­fın­dan bor­cun ta­ma­mı öden­me­den ve tesis üre­ti­me geç­me­den sa­tı­la­ma­ya­cak dev­re­di­le­me­yecek ve tem­lik edi­le­me­yecek. Bu husus ta­pu­ya şerh edi­lecek.

Ya­tı­rım­cı­dan şu bel­ge­ler is­te­necek: Baş­vu­ru di­lek­çe­si, talep edi­len arsa bü­yük­lü­ğü, ika­met­gâh bel­ge­si ile varsa ti­ca­ret sicil bel­ge­si, Tür­ki­ye’de yer­le­şik ol­ma­yan ger­çek ya da tüzel ki­şi­le­rin kendi ül­ke­le­rin­de­ki Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti tem­sil­ci­le­rin­ce onay­lı ben­zer bel­ge­le­ri, varsa ya­ra­tı­la­cak olan it­ha­lat ve ih­ra­cat tu­tar­la­rı, ya­ra­tı­la­cak olan is­tih­dam, Ya­pıl­mak is­te­nen ya­tı­rı­mın üre­tim akış şe­ma­sı ve açık­la­ma ra­po­ru ile cinsi, üre­tim mik­ta­rı, kul­la­nı­la­cak su mik­ta­rı, talep edi­len elekt­rik ener­ji­si, atık su, emis­yon, katı ve teh­li­ke­li atık kay­nak­la­rı­nı içe­recek bil­gi­ler ile be­ra­ber, söz ko­nu­su ya­tı­rım Tür­ki­ye’de ilk kez ger­çek­leş­ti­ri­lecek ise konu ile il­gi­li li­te­ra­tür bil­gi­le­ri, daha önce başka bir yerde aynı ya­tı­rı­mı­nın olup ol­ma­dı­ğı­na iliş­kin yazı ve bel­ge­ler.


2278 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Ekonomi - Diğer Haberler