A+ -A 01.09.2015 - 18:05

Be­si­ci­le­re Ödeme Des­te­ği

Be­si­ci­le­re Ödeme Des­te­ği

Ekonomi

Be­si­ci­le­re Ödeme Des­te­ği

El­bis­tan Kır­mı­zı Et Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Bedir Ergüç, Gı­da-Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­ma­ya ko­nu­lan besi sı­ğı­rı des­tek­le­me­si kap­sa­mın­da El­bis­tan­lı be­si­ci­le­re 1. tak­sit çer­çe­ve­sin­de yak­la­şık 1 mil­yon 38 bin TL ödeme ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.

Besi hay­van­la­rı­na hay­van ba­şı­na des­tek­le­me öde­me­si­nin 1. tak­si­tin­den El­bis­tan, Afşin, Eki­nö­zü, Nur­hak ve Gök­sun il­çe­le­rin­den top­lam 468 be­si­ci­nin ya­rar­la­na­ca­ğı­nı be­lir­ten Ergüç, ilk uy­gu­lan­dı­ğı yılda 300 TL olan ancak, 2015 yılı iti­ba­riy­le 150 TL’ye dü­şü­rü­len des­tek­le­me kap­sa­mın­da El­bis­tan’daki be­si­ci­le­re 2015 yılı ilk 6 aylık dö­ne­mi için öde­nen ra­kam­da da azal­ma mey­da­na gel­di­ği­ne dik­kat çekti.

En büyük des­te­ği El­bis­tan çift­çi­si­nin al­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ergüç, yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di: 

“Des­tek­le­me­ye hak ka­za­nan üre­ti­ci­le­ri­mi­zin isim­le­ri­ni ve ala­cak­la­rı mik­tar­la­rın be­lir­len­me­si ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­dı. 2015 yı­lı­nın ilk 6 aylık dö­ne­mi­ne göre El­bis­tan, Afşin, Gök­sun, Nur­hak ve Eki­nö­zü il­çe­le­ri­miz­de­ki ör­güt­lü-ör­güt­süz top­lam 468 üre­ti­ci­miz 8 bin 358 besi hay­va­nı için des­tek­le­me aldı. Bu da üre­ti­ci­mi­ze 1 mil­yon 253 bin 700 TL des­tek demek olu­yor. Çift­çi­miz bu pa­ray­la en azın­dan ma­li­ye­ti­ni as­ga­ri­ye in­dir­miş ola­cak.”

Des­tek­le­me ile bir­lik­te hem hay­van sa­yı­sın­da hem de üre­ti­ci sa­yı­sın­da artış ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Ergüç, des­tek­le­me­le­rin il­çe­le­re da­ğı­lı­mı hak­kın­da da şu bil­gi­le­ri verdi:

“Be­si­lik sığır des­tek­le­me­le­rin­de El­bis­tan­lı be­si­ci­le­ri­miz en ön kul­var­da. Bu yılın ilk dö­ne­min­de il­çe­miz­de des­tek­le­me kap­sa­mın­da­ki hay­van sa­yı­mız 6 bin 926’ya ulaş­tı. Buna mu­ka­bil de 328 be­si­ci­mi­ze 1 mil­yon 38 bin TL para öde­necek. Gök­sun’da 55, Afşin’de 57, Eki­nö­zü’nde 27 ve Nur­hak’ta da 1 be­si­ci­miz des­tek ala­cak. Top­lam hay­van sa­yı­sı ise 8 bin 358. Genel des­tek­le­me ra­ka­mı ise 1 mil­yon 253 bin 700 TL ola­cak.

Be­si­ci­le­ri­mi­zin var olan sı­kın­tı­la­rı­nı bir nebze olsun azal­ta­cak ve en azın­dan artan ma­li­ye­ti belli bir oran­da kar­şı­la­ya­cak bu des­tek­le­me­le­rin baş­la­ma­sın­da emeği ge­çen­le­re te­şek­kür edi­yo­ruz. Şu­an­da da ke­sim­ler devam edi­yor. İlçe­miz­de­ki 2 adet kom­bi­na­da bu ke­sim­ler ya­pı­lı­yor. Be­si­ci­miz hay­van­la­rı­nı her­han­gi bir so­run­la kar­şı­laş­ma­dan ra­hat­lık­la kes­ti­re­bi­li­yor. Bun­dan do­la­yı da kom­bi­na iş­let­me­ci­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­ruz.”


2346 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Ekonomi - Diğer Haberler