A+ -A 06.05.2015 - 12:08

Ünal: 8-0 Yapacağız

Ünal: 8-0 Yapacağız

Politika

Ünal: -” İnşallah Türkiye’de 8 Haziran günü milletimizden, Anayasa’yı değiştirecek gücü ve temsili almış olarak, sözleşmeyi imzalayacağız. İnşallah Kahramanmaraş’ta 8-0 yapacağız. Biz buradan 8-0 yapalım ki Türkiye’den 4

7 Ha­zi­ran ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak olan genel seçim ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pı­la­ca­ğı AK Parti El­bis­tan seçim bü­ro­su­nun açı­lı­şı­na ka­tı­lan AK Parti Grup Baş­kan­ve­ki­li ve Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­ki­li Mahir Ünal, Kah­ra­man­ma­raş’ta 8-0 sonuç çı­ka­ra­cak­la­rı­nı kay­det­ti.
Diğer Mil­let­ve­ki­li aday­la­rı­nın da yer al­dı­ğı açı­lış tö­re­ni ön­ce­sin­de Uzun Çarşı'da seçim oto­bü­sü üze­rin­de ka­la­ba­lık coş­ku­lu ka­la­ba­lı­ğı se­lam­la­yan Mahir Ünal, ko­nuş­ma­sın­da El­bis­tan’da ya­pı­lan ve ya­pı­mı devam eden hiz­met­ler ve pro­je­le­ri ha­tır­la­ta­rak El­bis­tan’ın her­şe­yin en iyi­si­ni ha­ket­ti­ği­ni ifade etti.
4 Yıl önce se­çil­di­ği Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­kil­li­ği son­ra­sın­da 4 yıl bo­yun­ca uyku uyu­ya­ma­dı­ğı­nı ak­ta­ran Ünal, “İnsa­nın doğ­du­ğu coğ­raf­ya in­sa­nın ka­de­ri­ni be­lir­ler. İnsa­nın aidi­ye­ti as­lın­da kal­bin­de­dir. Bir in­sa­nın doğ­du­ğu top­rak­tan ay­rıl­ma­sı kal­bi­nin ora­dan ay­rıl­ma­sı an­la­mı­na gel­mez” de­di­ği ko­nuş­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di:
“Bun­dan 4 yıl önde 2011 de yine bu­ra­day­dım. Biz bu­ra­da ilk ku­cak­laş­tı­ğı­mız­da El­bis­tan’ım beni bağ­rı­na bastı yemin olsun ki o gün­den beri rahat uyku uyu­ma­dım. Çünkü her bir kar­de­şim için ne ya­pa­bi­li­rim, nasıl ya­pa­bi­li­ri­min mü­ca­de­le­si­ni ver­dim. Hangi si­ya­si gö­rü­şü olur­sa olsun. 
Çünkü asıl olan El­bis­tan’ı ayağa kal­dır­mak­tır. Asıl olan El­bis­tan’ın ta­ri­hi kim­li­ği­ni inşat et­mek­tir dedik, ça­lış­ma­la­rı­mı­zı baş­lat­tık. Polis evi­miz kent mü­ze­si olu­yor. Yeni hü­kü­met bi­na­mız ta­ri­hi kim­li­ğe uygun bir şe­kil­de ya­pı­lı­yor. Ulu cami ve et­ra­fın­da eski El­bis­tan’ın ka­rak­te­ri­ni or­ta­ya çı­kar­mak için ÇEKÜL Vak­fıy­la be­ra­ber bir ça­lış­ma ya­pı­yo­ruz önü­müz­de­ki gün­ler­de su­na­ca­ğız. Bu neden önem­li bi­li­yor mu­su­nuz? Eğer ço­cuk­lar, ta­ri­hi kim­li­ği, ka­rak­te­ri olan bir şe­hir­de bü­yür­ler­se o zaman on­la­rın aidi­ye­ti güçlü olu­yor. O yüz­den El­bis­tan’ın önce ta­ri­hi kim­li­ği­ni inşa ettik. Ham­dol­sun 350 ya­tak­lı bölge has­ta­ne­miz yük­sel­me­ye baş­la­dı.
Diğer ta­raf­tan 7 Nisan’da do­ğal­gaz iha­le­si ya­pıl­dı. İnşal­lah bu­ra­ya gel­me­den önce Ener­ji Ba­ka­nı Taner Yıl­dız’la tek­rar gö­rüş­tüm. Mayıs ayı içe­ri­sin­de El­bis­tan’da do­ğal­ga­zın Taner Yıl­dız’la bir­lik­te söz­leş­me­si­ni im­za­la­ya­ca­ğız. Genç­lik Spor Ba­kan­lı­ğı 2 bin 500 ki­şi­lik ka­pa­lı spor sa­lo­nu ya­pı­yor bize. Yı­kı­lı­yor ye­ri­ne mo­dern bir spor sa­lo­nu ya­pı­lı­yor niye? Çünkü genç­le­ri­miz önem­li. Genç­le­ri­mi­zin iyi ye­tiş­me­si önem­li. Genç­lik mer­ke­zi­miz bitti bi­li­yor­su­nuz. Geçen gün zi­ya­ret ettim. Kimi resim ya­pı­yor, kimi kitap oku­yor. Bizim za­ma­nı­mız­da böyle im­kan­lar yoktu. 4 Yılda yap­tı­ğı­mız okul­la­rın sa­yı­sı­nı ben unut­tum. Şimdi tam 14 mil­yon lira pa­ra­yı ha­zır­la­dık. Şimdi El­bis­tan’ımıza ya­kı­şır bir İmam Hatip Li­se­si ya­pı­yo­ruz. Bu arada iki tane İHL ya­pıl­dı.

AK Parti farkı :
AK Parti’denr ön­ce­ki hü­kü­met­le­rin hiz­met için Tür­ki­ye­yi krize sok­tuk­la­rı­nı ha­tır­la­tan Ünal, AK Parti’nin far­kı­nı şu ifa­de­le­riy­le kay­det­ti:
“Eski Tür­ki­ye’de Bolu tü­ne­li, pa­ta­tes de­po­su yap­mış­lar­dı, bi­ti­re­me­miş­ler­di. Bi­ti­re­me­dik­le­ri Bolu tü­ne­li­nin uzun­lu­ğu 3 ki­lo­met­rey­di. Gel­dik biz bi­tir­dik. 20 Yılda bit­me­yen tü­ne­li bi­tir­dik. Ge­lir­ken bak­tım Maraş’la Gök­sun ara­sı­na 8 tane tünel ya­pı­yo­ruz. 5 Ta­ne­si bitti. 3 Ta­ne­si­ni açı­yo­ruz. Bun­lar bir İtal­yan fir­ma­sı­na Bolu tü­ne­li için 1 mil­yar 200 mil­yon para öde­di­ler. 3 km’lik yol için. Biz bu­ra­da­ki tü­nel­le­ri 2 yılda yap­tık. 8 Tü­nel­den bir ta­ne­si­nin uzun­lu­ğu sa­de­ce 3 ki­lo­met­re. 90 Mil­yon li­ra­ya yap­tık. 90 mil­yon nere, 1 mil­yar 200 mil­yon nere? Şimdi in­şal­lah 26’sında tü­nel­le­rin açı­lı­şı­nı ya­pı­yo­ruz.
Artık Kah­ra­man­ma­raş’la El­bis­tan arası duble yol olu­yor. Se­çim­den önce Gök­sun-El­bis­tan duble yo­lu­nun ihale ila­nı­na çı­kı­yo­ruz. YPK ka­ra­rı­nı çı­kar­dık. El­bis­tan-Ma­lat­ya yo­lu­nun da ihale ila­nı­na çı­kı­yo­ruz. Yani El­bis­tan’ı hem kay­se­ri, hem Maraş’a hem Ma­lat­ya’ya bağ­lı­yo­ruz. Büt­çe­si 175 mil­yon TL.
1999’da bun­lar 200 mil­yon para bu­la­ma­dık­la­rı için Tür­ki­ye’yi krize sok­muş­lar­dı. Biz şimdi sa­de­ce Gök­sun-El­bis­tan, El­bis­tan-Ma­lat­ya yo­lu­na 200 mil­yon para har­cı­yo­ruz. 
Biz hiz­me­ti­mi­zi ya­pa­ca­ğız. El­bis­tan’ımız büyük bir me­de­ni­ye­tin baş­kent­li­ği­ni yap­mış in­şal­lah ta­ri­hi kim­li­ği­ne ka­vuş­muş mo­dern bir şehir ola­cak. Bir ta­raf­tan, Bey­pa­za­rı, Saf­ran­bo­lu, Odun Pa­za­rı gibi ta­ri­hi kim­li­ği­ni or­ta­ya çı­ka­ra­ca­ğız. Diğer ta­raf­tan öyle bir has­ta­ne bir has­ta­ne ya­pı­yo­ruz ki 8 şid­de­tin­de dep­rem olsa içe­ri­de ame­li­yat ya­pı­la­bi­lecek. Kendi elekt­ri­ği­ni üre­tecek.

San­dık na­mus­tur:
Seçim san­dı­ğı­nın mil­le­tin na­mu­su ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ünal, ko­nuş­ma­sı­nı şöyle sür­dür­dü:
“Bu, daha işin bi­rin­ci ya­rı­sıy­dı. Şimdi ikin­ci yarı baş­lı­yor.
İkinci ya­rı­da böl­ge­mi­ze 3 tane mil­let­ve­ki­li ola­cak. Afşin’de İlker Çitil ola­cak. Eki­nö­zü’nde Türk İslam Ka­ra­koç kar­de­şim ola­cak. Biz bu­ra­da ola­ca­ğız. Ondan sonra in­şal­lah, bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­miz, El­bis­tan be­le­di­ye­miz, Eki­nö­zü Be­le­di­ye­miz, Afşin Be­le­di­ye­miz hü­kü­me­ti­miz el ele ve­re­ce­ğiz bütün eksik hiz­met varsa ta­mam­la­ya­ca­ğız. Ço­cuk­la­rı­mı­zın ya­şa­ya­ca­ğı El­bis­tan’ı da ço­cuk­la­rı­mı­za miras bı­ra­ka­cak şe­kil­de ayağa kal­dı­ra­ca­ğız in­şal­lah. İna­nı­yo­rum ki El­bis­tan ev­la­dı­nı utan­dır­maz. 
Bu mil­le­tin na­mu­su san­dık­tır. O yüz­den bu mil­let her zaman san­dı­ğı­na, oyuna sahip çık­mış­tır. Ama ve­sa­yet­çi­ler san­dık­ta te­cel­li eden ira­de­si­ni çal­ma­ya kalk­mış­lar­dır her zaman. Önce Adnan Men­de­res buna di­ren­di. Dik­ta­tör de­di­ler. Men­de­re­si as­tı­lar. Adnan Men­de­res’i oya sahip çık­tı­ğı için as­tı­lar. Sonra Özal,’a da dik­ta­tör de­di­ler. Şimdi mil­le­tin adamı Recep Tay­yip Er­do­ğan’a dik­ta­tör di­yor­lar. Çünkü Tay­yip Er­do­ğan mil­le­tin ira­de­sin­den başka bir güç ta­nı­ma­dı. Mil­le­tin ira­de­si dı­şın­da her­ke­se mey­dan oku­du­ğu için ona öyle di­yor­lar. 
Şu­an­da bizim 112 ser­vis­le­ri­miz, am­bu­lans­la­rı­mız, he­li­kop­ter am­bu­lans­la­rı­mız, kar pa­let­li am­bu­lan­sı­mız. Sağ­lık sis­te­mi­miz her şe­yiy­le dört başı mamur ve mil­le­ti­mi­zin hiz­me­tin­de. Biz okula gi­der­dik. 4 Kişi bir sı­ra­ya otu­rur­duk. Ara­mız­da para top­lar te­be­şir alır­dık. Gidin okul­la­rı­mız­da akıl­lı tahta var. Okul­la­rı­mız­da be­da­va in­ter­net ve el­le­rin­de tab­let­le eği­tim gö­rü­yor­lar. Şimdi bize laf söy­le­yen­le­re so­ru­yo­rum: Bun­la­rı kim yaptı? Bun­la­rı AK Parti yaptı. Onlar ko­nu­şur AK Parti yapar.”

Ünal’dan Bir­lik Me­sa­jı
“Şimdi pa­ra­lel­ci­le­rin kur­du­ğu tuzak üze­rin­den AK Parti’ye sal­dı­ran­lar var. Pa­ra­lel­ci­le­ri an­lı­yo­ruz. Bun­la­ra mil­le­tin ira­de­si­nin ar­ka­sı­nı do­laş­tık­la­rı için pa­ra­lel di­yo­ruz. San­dık­tan çık­ma­yan bir ira­de­yi kul­lan­ma­ya kal­kış­tık­la­rı için pa­ra­lel­ci di­yo­ruz. Mil­le­tin ira­de­si­nin sa­hi­bi ol­du­ğu dev­le­ti çal­ma­ya kal­kış­tık­la­rı için pa­ra­lel­ci di­yo­ruz. Pa­ra­lel bir dev­let oluş­tur­mak is­te­dik­le­ri için pa­ra­lel­ci di­yo­ruz. Hadi bun­lar pa­ra­lel­ci, bun­la­rın if­ti­ra­la­rı­nı alıp kendi si­ya­se­ti­nin mal­ze­me­si ya­pan­la­ra ne de­me­li?
Biz bir ve be­ra­ber ol­duk­ça, bizim bir­li­ği­mi­zi, dü­ze­ni­mi­zi kimse bo­za­maz. AK Parti mil­le­tin em­rin­de­dir. Mil­let AK Parti’ye gel der gelir, git der gider. Çünkü söz de karar da siz­le­rin.
Siz bi­zim­le yol yü­rü­dü­ğü­nüz müd­det­çe sizin ev­lat­la­rı­nız ola­rak hiz­met et­me­ye devam ede­ce­ğiz. Ama amir olan dev­let değil siz­si­niz. Yıl­lar­ca bu ül­ke­de bi­ri­le­ri dev­le­ti ele ge­çir­di. Mil­le­tin san­dık­ta te­cel­li eden ira­de­si­ni ve­sa­yet al­tın­da bı­rak­tı. Onu Recep Tay­yip Er­do­ğan geldi kırdı. Şimdi ye­ni­den kendi ve­sa­yet­le­ri­ni inşa etmek is­ti­yor­lar. Pey­gam­ber efen­di­miz bu­yu­ru­yor ki ‘Mümin bir so­kul­du­ğu yer­den ikin­ci kez so­kul­maz’ O geçti.”

8 Ha­zi­ran’da Yeni Ana­ya­sa Yet­ki­si­ni Al­ma­lı­yız:
Darbe ana­ya­sa­sı­na karşı yeni ana­ya­sa yapma yet­ki­si­ni 8 Ha­zi­ran’da almak için seç­men­ler­den des­tek is­te­yen Ünal ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da şun­la­rı dile ge­tir­di:
“Mil­let bir daha o ve­sa­yet­çi­le­re asla pabuç bı­rak­ma­ya­cak­tır. Bunun için ana­ya­sa­yı de­ğiş­tir­me­miz ge­re­ki­yor. 13 yıl bo­yun­ca biz ve­sa­ye­ti kır­dık, dev­le­ti mil­le­te hiz­met kar yap­tık. Bu işin söz­leş­me­si ni­te­li­ğin­de, pro­to­ko­lü ni­te­li­ğin­de iliş­ki­yi dü­zen­le­dik ama bunu ya­zı­lı bir bel­ge­ye dö­nüş­tür­me­miz ge­re­ki­yor. Bunu da ancak ana­ya­say­la ya­pa­bi­li­riz. Bu ana­ya­sa­yı da ancak sizin ira­de­niz de­ğiş­ti­re­bi­lir.
2011 ‘de de­di­niz 4 parti ola­rak ana­ya­sa­yı be­ra­ber de­ğiş­ti­rin dedik. Ko­mis­yo­nu kur­duk. Ko­mis­yo­na 326 mil­let­ve­ki­li­miz ol­ma­sı­na rağ­men 3 mil­let­ve­ki­li ver­dik. Ama onlar ko­mis­yo­na ana­ya­sa­yı de­ğiş­tir­mek için otur­ma­dı­lar. Darbe ana­ya­sa­sı­nı sa­vun­mak için otur­du­lar.
AK Parti’ye yetki verin. Bizim 13 yıl­dan beri mil­let­le yü­rü­dü­ğü­müz yol bel­li­dir. Bu ana­ya­sa­yı ya­pa­lım. Buna des­tek verin. Ana­ya­sa­yı de­ğiş­ti­rir­ken hü­kü­met sis­te­mi­mi­zi de de­ğiş­ti­re­lim. Tür­ki­ye baş­kan­lık sis­te­miy­le yö­ne­til­me­yi faz­la­sıy­la hak edi­yor. İnşal­lah Tür­ki­ye’de 8 ha­zi­ran günü mil­le­ti­miz­den, ana­ya­sa­yı de­ğiş­ti­recek gücü ve tem­si­li almış ola­rak söz­leş­me­yi im­za­la­ya­ca­ğız. İnşal­lah Kah­ra­man­ma­raş’ta 8-0 ya­pa­ca­ğız. Biz bu­ra­dan 8-0 ya­pa­lım ki Tür­ki­ye’den 400 ala­lım”.

2192 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Politika - Diğer Haberler