A+ -A 06.05.2015 - 10:08

Tapkır Yolu Hakkında,Darende Siyasilerine Mektup

Tapkır Yolu Hakkında,Darende Siyasilerine Mektup

Politika

Tapkır Yolu Hakkında,Darende Siyasilerine Mektup

Baş­lık­ta adı geçen yolun önce se­ran­ca­mı­na de­ği­ne­lim, yaş­lı­lar­dan din­le­miş­tim; 1934 yı­lın­da, El­bis­tan- Da­ren­de köy­ler gru­bun­dan imece usulü kaz­ma-kü­rek, bal­yoz, mür­dün­ler­le Tap­kır te­pe­si­nin güney ke­si­mi Aktil Ser­çe­ku­yu­su mez­ra­sı kuzey kar­şı­sı ya­maç­tan 700 metre uzun­luk­ta bir trak­tör gi­de­bi­lecek şe­kil­de yol ya­pıl­mış, ancak her na­sıl­sa ya­pı­mı­na devam edil­me­miş. Halen o ta­rih­te ya­pı­lan yolun iz­le­ri de mev­cut.
Bir ha­tı­ra olsun diye ge­lip-ge­çen­le­ri sı­ra­la­mak is­ti­yo­rum, sözü geçen yol­dan; büyük ke­ra­met­le­riy­le ta­nı­nan, Kah­ra­man­ma­raş’ta med­fun; büyük Ev­li­ya­ul­lah’tan Mu­ham­med Hilmi Efen­di başta (YÜCEL), Me­di­ne’i Mü­nev­ve­re Mes­ci­di Ne­be­vi’de kırk yıl hiz­met eden Hacı Hasan Efen­di, Ye­ni­ce­li­oğ­lu ka­bi­le­sin­den Hu­lû­sî Efen­di Hz.le­ri­nin mü­ba­rek ai­I­esi­nin ec­da­dı ile bir ri­va­yet 17, bir ri­va­yet 7 ev­li­ya­nın yat­mak­ta ol­du­ğu Ye­ni­ce ve çev­re­siy­le yak­la­şık 10 bin ve de en az bir o kadar da El­bis­tan’a bağlı köy­ler gru­buy­la top­lam 20 bine yak­la­şan, sos­yal yön ve ak­ra­ba­lık bağ­la­rın­dan bi­ri­bir­le­ri­nin tuz tor­ba­sı mi­sâ­li iliş­ki­le­ri bu­lu­nan top­lu­mun yo­lu­nu yüzde 90 kı­sal­tan Tav­şan­lar semti Ye­ni­ce ça­yı-Tap­kır te­pe­si-Ser­çe­ku­yu­su arası tak­ri­ben 9 km. olan yol, Allah nus­rat verdi, yıl 1986, ben­de­le­ri­nin İl Genel Mec­li­si dö­ne­mi, günün va­li­si mer­hum Adnan Da­ren­de­li­ler’in emir ve ta­li­mat­la­rı so­nu­cu oto­mo­bil­ler gi­dip-ge­lecek kadar açıl­dı.
Bi­li­nen bir ger­çek ki, yeni açı­lan bir yolun sta­bi­li­ze­si şart. Bir ara, ya­lan­dan di­yecek kadar basit sözde bir kum­la­ma da ya­pıl­dı. Ancak dö­şe­nen kap­la­ma ye­ter­siz ol­du­ğun­dan bu yolun iyi bir sta­bi­li­ze ya­pıl­ma­sı­na son de­re­ce za­ru­ret var.
Komşu ve kar­deş ilçe Da­ren­de şans­lı bir dö­ne­me girdi. Nasıl mı de­nil­di? Da­ren­de Be­le­di­ye Bşk. Sayın Sü­ley­man Eser ve de Da­ren­de AK Parti İlçe Bşk. Sayın Sü­ley­man Şim­şek de Ye­ni­ce’nin ye­tiş­tir­di­ği de­ğer­ler­den­dir. İşin-hiz­met­le­rin iyi yü­rü­tül­me­si için bir şans­lı taraf da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Bşk. Sayın Ahmet Çakır da Da­ren­de’nin ye­tiş­tir­di­ği de­ğer­li bir şah­si­ye­ti­miz, bir bü­yü­ğü­müz. Bir şans­lı ta­ra­fı­mız da; ça­lış­mak ve yurt­ta­şı­na hiz­met sun­mak­tan zevk alan Sayın Bün­ya­min Kuş gibi bir kay­ma­ka­ma sahip olun­ma­sı. Ben­de­le­ri de Ye­ni­ce’de ye­ti­şip, El­bis­tan’da 57 yıl­dan beri çev­re­si hal­kı­na ka­rın­ca ka­ra­rın­ca basın yolu ile hiz­met ve­ril­me­si mü­ca­de­le­si veren hiz­met­li Meh­met Göçer. Yani, Allah rı­za­sı için bu gibi iş­le­rin-hiz­met­le­rin tel­la­lı. Tabir ye­rin­dey­se Da­ren­de ola­rak, yurt­ta­şı­na hiz­met­ler ser­gi­len­me­si açı­sın­dan, tabiî ki de­ğer­len­di­re­bi­lir­sek bir altın dönem ya­şa­mak­ta­yız­dır. 
Bir şans­lı ta­ra­fı­mız daha var, tak­ri­ben 3 km. olan sınır ötesi Ser­çe­ku­yu­su semti için binde bir ih­ti­mal engel çık­tı­ğı tak­dir­de; dev­let-va­tan­daş bü­tün­leş­tir­me uz­ma­nı di­ye­bi­le­ce­ğim El­bis­tan’ın de­ğer­li Kay­ma­ka­mı Sayın Tun­cay Ak­ko­yun’a, ya da El­bis­tan Be­le­di­ye Bşk. Av. Sayın Dur­muş Küçük’e, ya da Kah­ra­man­ma­raş Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Fatih Meh­met Erkoç’a tak­vi­ye araç yö­nün­den iş dü­şecek olur­sa ge­re­ke­ni ya­pa­cak­la­rın­dan kuş­ku­muz yok. Çünkü, büyük ev­li­ya­lar ya­ta­ğı bir top­lum­dan böyle bir hiz­me­ti esir­ge­me­le­ri dü­şü­nü­le­mez. Hem de zevk alır­lar.
Al­ter­na­ti­fi arz etmek is­ti­yo­rum: Ye­ni­ce ça­yı­nın kuzey alt ke­si­mi Ağa­la­rın Gü­ne­yi Boğaz de­ni­len yerde, doğal sta­bi­li­ze mal­ze­me­si var. Yol yapım uz­man­la­rı­nın ara­yıp bul­mak­ta zor­la­na­cak­la­rı bir mal­ze­me. (O çev­re­nin yol­la­rı ora­dan ta­şı­na­rak sta­bi­li­ze­si dö­şen­miş­tir. ) 
Komşu ve kar­deş ilçe Da­ren­de, bağ­lı­sı komşu ve kar­deş il Ma­lat­ya adı geçen resmi ve si­ya­si­le­rin­den arz ve ta­le­bi­miz; sözü geçen tak­ri­ben 9 km me­sa­fe­li Tap­kır yo­lu­nun; (Ye­ni­ce çayı -Tap­kır-Ser­çe­ku­yu­su) ara­sı­nı adı geçen doğal sta­bi­li­ze ile kap­lan­ma­sı, daha sonra da prog­ra­ma alı­na­rak, Komşu ve kar­deş İl Ma­lat­ya Büyük Şehir Be­le­di­ye Bşk. me­dar-ı if­ti­ha­rı­mız Sayın Ahmet Çakır’ın emir ve ta­li­ma­tıy­la as­falt ya­pıl­ma­sı­dır.
Kı­sa­dan söz et­ti­ği­miz gibi, böyle bir ev­li­ya­lar ya­ta­ğı Ye­ni­ce ve çev­re­si hal­kın­dan, o ev­li­ya­la­rın yü­zü-su­yu hür­me­ti­ne bu hiz­me­ti esir­ge­me­yecek le­rin­den emi­nim. Zira, O’nla­rın ru­ha­ni­yet­le­ri de, su­nu­la­cak bu hiz­met sa­ye­sin­de şâd ola­cak­tır. 
Selam ve say­gı­la­rım­la.

1597 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Politika - Diğer Haberler