A+ -A 10.04.2015 - 11:22

Ultra Maraton koşucusu Şahin, Avrupa'da Geniş Yankı Uyandırdı

Ultra Maraton koşucusu Şahin, Avrupa'da Geniş Yankı Uyandırdı

Spor

Şahin: “Elbistanın tanıtımı ve Elbistanın bir markası olan ultra maratonunu ve saygıdeğer Elbistan Kaymakamlığını, Belediyesini, halkını ve değerli basınını Avrupaya anlatmış ve tanıtmış olduk.”

El­bis­tan­lı hem­şeh­ri­miz Ultra Ma­ra­ton ko­şu­cu­su 52 ya­şın­da­ki İbra­him Şahin'in hayat hi­kâ­ye­si ve Ulus­la­ra­ra­sı El­bis­tan-Af­şin-Eki­nö­zü Ultra Ma­ra­to­nu ile Es­hab-ı Kehf So­mun­cu Baba Ultra Ma­ra­to­nu ko­nu­su, Av­ru­pa ge­ne­lin­de da­ğı­tı­mı ya­pı­lan at­le­tizm der­gi­si Lauf Ma­ga­zin RUN­NING isim­li der­gi­de geniş yer aldı.
Bas­kı­sı Al­man­ya'da ya­pı­lan der­gi­nin Ni­san-Ma­yıs 2015 sa­yı­sın­da ken­di­sin­den bah­se­di­len İbra­him Şahin, yap­tı­ğı açık­la­ma­da “El­bis­tan'ın ta­nı­tı­mı ve El­bis­tan'ın bir mar­ka­sı olan ultra ma­ra­to­nu­nu ve say­gı­de­ğer El­bis­tan Kay­ma­kam­lı­ğı­nı, Be­le­di­ye­si­ni, hal­kı­nı ve de­ğer­li ba­sı­nı­nı Av­ru­pa'ya an­lat­mış ve ta­nıt­mış olduk” dedi.
“Şim­di­ye kadar ıs­rar­la Ulus­la­ra­ra­sı El­bis­tan-Af­şin-Eki­nö­zü Ultra Ma­ra­to­nu dün­ya­da ko­şu­lan yak­la­şık ola­rak 500 Ultra Ma­ra­ton için­de uzun­luk ba­kı­mın­dan 3. en uzunu ol­du­ğu­nu 24 saat koşu sü­re­si, km bölü zaman ile dün­ya­nın 1.en hızlı ultra ma­ra­to­nu ol­du­ğu­na Lauf Ma­ga­zin RUN­NING der­gi­sin­de vurgu yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Şahin, 2015 yılı ile ma­ra­to­nu ile il­gi­li de ay­rı­ca gö­rüş­le­ri­ni şöyle dile ge­tir­di:
“2012 ve 2013'te ko­şu­lan Es­hab-ı Kehf So­mun­cu Baba Ulus­la­ra­ra­sı Ultra Ma­ra­to­nu'nun Tür­ki­ye At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu'nun fa­ali­yet tak­vi­mi­ne alın­ma­sı için büyük çaba sarf edil­di. Spon­sor olan kurum, gecen yıl Soma'da ya­şa­nan maden fa­ci­ası ge­rek­çe­siy­le ko­şu­yu iptal etti. Bana 2015'te daha iyi bir şe­kil­de bu ya­rı­şı dü­zen­le­ye­cek­le­ri­ni söy­le­di­ler. Ma­ale­sef bu güne kadar bu kurum, Ulus­lar Arası Es­hab-ı Kehf-So­mun­cu Baba Ultra Ma­ra­to­nu için bir adım atmış değil.”
Yet­ki­li­le­re ses­le­nen Şahin, si­te­mi­ni şöyle dile ge­tir­di: 
“Tür­ki­ye At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu tak­vi­min­de mayıs ayın so­nun­da soru işa­re­ti ile tam günü beli ol­ma­dı­ğın­dan öyle du­ru­yor. Bu durum yü­re­ği­mi par­ça­lı­yor, Acaba Afşin ve Da­ren­de yet­ki­li­le­ri ge­lecek ne­sil­le­re bunu nasıl izah ede­cek­ler? 
Dün­ya­nın gıpta ile ba­ka­ca­ğı bir ulus­la­ra­ra­sı et­kin­li­ği küçük he­sap­lar yü­zün­den bu du­rum­da bı­rak­mak beni kah­re­di­yor. Bi­ri­le­ri çık­sın 'Bu ultra ma­ra­to­nun spon­sor­lu­ğu­nu kıs­men üst­le­ne­ce­ğiz' desin ben de bu ül­ke­ye bu da­va­ya gönül ver­miş biri ola­rak bu spor­cu­la­rın ödül­le­ri­ni ken­dim ve­re­ce­ğim. 
Hem bu yıl hem ge­lecek yıl­lar yeter ki bu güzel et­kin­lik­ler ayak­ta kal­sın. Ül­ke­mi­ze, in­san­lı­ğa, ba­rı­şa, hoş­gö­rü­ye, kar­deş­li­ğe ve sağ­lı­ğa hiz­met etmiş olsun. Ce­nab-ı Allah sa­yı­la­rı­nı ço­ğalt­sın.” 

Şahin'den 'Spor yapın' çağ­rı­sı
Yaşam ka­li­te­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı yö­nün­de va­tan­daş­la­ra ses­le­nen Şahin, şu çağ­rı­da bu­lun­du:
“Eğer yaşam ka­li­te­mi­zi ar­tır­mak is­ti­yor­sak dün­ya­da­ki hak et­ti­ği­miz yeri almak is­ti­yor­sak. Her­ke­sin spor yap­ma­sı­nı tav­si­ye ede­rim. Spor, yal­nız­ca koş­mak­tan iba­ret de­ğil­dir. Her­kes koş­ma­ya­bi­lir, sağ­lık so­run­la­rın­dan do­la­yı veya başka se­bep­ler­den do­la­yı. Ko­şa­ma­yan; yü­ze­bi­lir, bi­sik­let sü­re­bi­lir,  vo­ley­bol, fut­bol veya başka spor­lar ya­pa­bi­lir. O zaman ha­ya­tın­da po­zi­tif de­ği­şik­lik­ler ol­du­ğu­nu gö­re­cek­tir.
At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu'na tav­si­ye:
Spor te­sis­le­ri­nin ço­ğal­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nan Şahin, ko­nuş­ma­sı­nı şöyle ta­mam­la­dı:
“Tür­ki­ye´de spor için ya­pı­la­cak daha çok iş var. Benim At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı'na tav­si­yem; her ile her il­çe­ye hatta her köye en az birer koşu par­ku­ru kur­sun­lar. 1 km'den baş­la­yıp 100 km'ye kadar olan par­kur­lar. Ve spor te­sis­le­ri­ni ço­ğalt­sın­lar. Çünkü yıl­la­rın ih­mal­kâr­lı­ğı Türk mil­le­ti­ni ciddi sağ­lık so­run­la­rı ile baş başa bı­ra­ka­bi­lir. 
Al­man­ya'da 17 mil­yon kişi dü­zen­li ola­rak ko­şu­yor. Zaten ge­liş­miş ül­ke­le­rin eko­no­mik gücü ne ise, spor­da da ayni güç­te­ler. Son sözüm 'sağ­lık­lı bir hayat için haydi spora'.”

2181 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Spor - Diğer Haberler