A+ -A 10.04.2015 - 11:19

AK Parti'ye Plaketli Ödül

AK Parti'ye Plaketli Ödül

Politika

AK Partiye Plaketli Ödül

‘Teş­ki­lat Per­for­mans Sis­te­mi’ de­ğer­len­dir­me­le­ri so­nu­cun­da Kah­ra­man­ma­raş’ın en ba­şa­rı­lı teş­ki­la­tı se­çi­len AK Parti El­bis­tan İlçe Teş­ki­la­tı’na Genel Mer­kez ta­ra­fın­dan ya­pı­lan pla­ket ve­ril­di. 
AK Parti El­bis­tan İlçe Teş­ki­la­tı adına pla­ke­ti Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­ki­li Sıtkı Gü­venç’in elin­den alan Baş­kan Yunus Kaan Kı­sa­ca, tö­ren­de yap­tı­ğı kısa ko­nuş­ma­da ba­şa­rı­nın tüm teş­ki­lat men­su­bu­nun ortak gay­re­ti so­nu­cun­da elde edil­di­ği­ni kay­det­ti.
7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de El­bis­tan’ın en yük­sek oyu al­ma­sı için ge­ce­yi gün­dü­ze ka­ta­rak ça­lı­şa­cak­la­rı sö­zü­nü veren Baş­kan Kı­sa­ca, şöyle ko­nuş­tu:
“AK Parti, Teş­ki­lat Per­for­mans Sis­te­mi sı­ra­la­ma­sın­da El­bis­tan İlçe Teş­ki­la­tı­mız bi­rin­ci­lik elde et­miş­tir. Bu ba­şa­rı, teş­ki­la­tı­mız­da­ki en te­pe­den en alt ka­de­me­ye kadar ortak bir ça­lış­ma­nın so­nu­cu­dur. Bu ne­den­le tüm ar­ka­daş­la­rı­ma şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Gö­re­ve gel­di­ği­miz gün­den bu­gü­ne kadar, yü­kü­mü­zün ve so­rum­lu­lu­ğu­mu­zun ağır­lı­ğı­nın bi­lin­cin­de ola­rak ça­lış­tık. Par­ti­mi­zi, hü­kü­me­ti­mi­zi il­çe­miz­de, ili­miz­de ve ül­ke­miz­de en iyi şe­kil­de tem­sil etme adına ve genel mer­ke­zi­mi­zin ver­di­ği gö­rev­le­ri en iyi şe­kil­de ye­ri­ne ge­tir­me adına tüm eki­bi­miz­le ça­lış­tık. Yoğun bir üye ça­lış­ma­sı fa­ali­yet­le­ri­miz var. Ev zi­ya­ret­le­ri­miz, ma­hal­le, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı, kamu ku­rum­la­rı ile esnaf zi­ya­ret­le­ri­miz ve yap­tı­ğı­mız bütün ça­lış­ma­lar bu per­for­mans sis­te­mi­nin içe­ri­sin­de yer aldı.
Önü­müz­de mil­let­ve­kil­li­ği se­çim­le­ri var. Az bir süre kaldı. Biz, par­ti­mi­zin El­bis­tan’dan en yük­sek oyu al­ma­sı için ge­ce­mi­zi gün­dü­zü­mü­ze ka­ta­rak ça­lı­şa­ca­ğız. Yü­kü­müz, so­rum­lu­lu­ğu­muz ağır. Önü­müz­de­ki gün­ler ça­lış­ma­nın, bir­li­ğin be­ra­ber­li­ğin ve kar­deş­li­ğin gün­le­ri. İnşal­lah bun­dan sonra seçim gü­nü­ne kadar SKM’le­ri­miz gö­re­vi­nin ba­şın­da ola­cak. Par­ti­mi­ze faz­la­dan 1 oy ka­zan­dır­mak için omuz omuza ve­re­ce­ğiz. Biz­ler ne kadar diri olur­sak, biz­ler ne kadar iri olur­sak ça­lış­ma­la­rı­mız o kadar be­re­ket­li ola­cak­tır. Bu­gü­ne kadar ol­du­ğu gibi bun­dan sonra da aynı şe­kil­de teş­ki­la­tı­mı­zın he­ye­can ve di­na­miz­mi­ni devam et­ti­re­rek 2015 se­çim­le­ri­ne var gü­cü­müz­le ha­zır­la­na­ca­ğız. Ba­şa­rı­mız­da emeği olan tüm teş­ki­lat­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum. Bir­li­ği­miz ve dir­li­ği­miz daim olsun in­şal­lah.
Biz­le­re bu ödülü layık gören Genel Mer­kez yö­ne­ti­ci­le­ri­miz başta olmak üzere tüm yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­ruz.” 

1525 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Politika - Diğer Haberler