A+ -A 07.03.2015 - 03:03

Ünal: Adalet Sarayımız hayırlı olsun

Ünal: Adalet Sarayımız hayırlı olsun

Politika

Ünal: -“20 Bin metrekare kapalı alanı ile yaklaşık olarak 35 milyon Tl.’ye tamamlanmasını beklediğimiz Adalet Sarayımızın, 2016 yılı sonunda hizmete girmesi planlanmaktadır.” -”Adalet Sarayımız Hemşerilerime hayırlı olsun.

       (Haber: Akif Göçer) İha­le­si Mart ayı içe­ri­sin­de ya­pı­la­cak olan Ad­li­ye Sa­ra­yı'na iliş­kin açık­la­ma­da bu­lu­nan AK Parti Grup Baş­kan­ve­ki­li ve Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­ki­li Mahir Ünal, “Ada­let Sa­ra­yı­mız hem­şe­ri­le­ri­me ha­yır­lı olsun” dedi.
Yeni ad­li­ye sa­ra­yı­nın El­bis­tan'a ya­kı­şır bir yapı ola­ca­ğı­nı kay­de­den Mahir Ünal, “Yeni ad­li­ye sa­ra­yı­mız sa­de­ce El­bis­tan değil bölge adına da önem­li bir ya­tı­rım ola­cak. Bölge has­ta­ne­mi­zin ar­dın­dan en büyük büt­çe­li pro­je­mi­zin yapım iha­le­si­ni mart ayı içe­ri­sin­de ya­pa­cak ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­mak­ta­yız” dedi.
Yak­la­şık 35 mil­yon TL ya­tı­rım büt­çe­si bu­lu­nan Ad­li­ye Sa­ra­yı ko­nu­sun­da Ünal, şun­la­rı söy­le­di: 
“İçin­de­ki bütün bi­rim­le­rin aktif ve rahat ça­lı­şa­bi­le­ce­ği, va­tan­da­şın da rahat ve hızlı hiz­met ala­bi­le­ce­ği yeni ad­li­ye sa­ra­yı­nın El­bis­tan'a ka­zan­dı­rıl­ma­sı için tüm gay­re­ti­miz­le ça­lı­şı­yo­ruz. İnşa­atı­mız alan ve kul­la­nı­lan tek­no­lo­jik bi­rim­ler ba­kı­mın­dan böl­ge­nin en iyi ad­li­ye bi­na­la­rın­dan biri ola­cak ve in­şal­lah El­bis­tan'ımız ken­di­si­ne ya­kı­şan, mo­dern bir ad­li­ye sa­ra­yı­na ka­vuş­muş ola­cak. Hâ­li­ha­zır­da çevre il­çe­le­rin adli iş­lem­le­ri­nin yü­rü­tül­dü­ğü El­bis­tan Ad­li­ye­miz, yeni bi­na­sıy­la böl­ge­ye hitap edecek bir ya­pı­ya ka­vuş­muş ola­cak. Ada­let men­sup­la­rı­mı­zın ve va­tan­daş­la­rı­mı­zın çok ra­hat­lık­la girip çı­ka­bi­le­cek­le­ri, en güzel hiz­me­ti en güzel fi­zi­ki or­tam­da ala­bi­le­cek­le­ri bir ad­li­ye sa­ra­yı ola­cak.
Ad­li­ye Sa­ra­yı'nın Sel­çuk­lu mi­ma­ri­si ile şe­kil­len­di­ril­di­ği­ni ifade eden Ünal, açık­la­ma­sı­nı şöyle sür­dür­dü:
“Ada­let Sa­ra­yı'mız, ta­ri­hi­mi­zi mi­ma­ri­sin­de his­set­ti­recek' diyen AK Parti Grup Baş­kan­ve­ki­li Mahir Ünal; “60 mil­yon TL'lik büt­çe­si ile 300 Ya­tak­lı Bölge Has­ta­ne­miz­den sonra, en büyük ikin­ci ya­tı­rım olan Ada­let Sa­ra­yı­mı­zın iha­le­si­nin mart ayın­da ya­pı­la­cak ol­ma­sı­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­mak­ta­yız. 
20 bin met­re­ka­re ka­pa­lı alanı ile yak­la­şık ola­rak 35 mil­yon TL'ye ta­mam­lan­ma­sı­nı bek­le­di­ği­miz Ada­let Sa­ra­yı­mı­zın 2016 yılı so­nun­da hiz­me­te gir­me­si plan­lan­mak­ta­dır. Sel­çuk­lu mi­ma­ri­si ile pro­je­len­di­ri­len, ta­ri­hi­mi­zi mi­ma­ri­sin­de his­set­ti­ren, mo­dern ta­sa­rım­lı, tek­no­lo­ji­nin son ye­ni­lik­le­ri ile do­na­tıl­mış El­bis­tan'ımıza ya­kı­şan bir proje ol­du­ğu­nu dü­şü­ne­rek mem­le­ke­ti­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni ede­rim.” 
1989'dan beri El­bis­tan'la bir­lik­te Eki­nö­zü ve Nur­hak il­çe­le­rin­de­ki da­va­la­ra bakan aynı za­man­da Afşin ve Gök­sun il­çe­le­rin­de­ki Ağır Ceza da­va­la­rı­nın gö­rül­dü­ğü El­bis­tan Ad­li­ye­si'nin özel­lik­le­ri şöyle:
Bir­bi­ri ile bağ­lan­tı­lı olan sav­cı­lık, mah­ke­me ve diğer bi­rim­le­rin ol­du­ğu 2 blok­tan olu­şan El­bis­tan Ada­let Sa­ra­yı'ndaki blok­lar; bod­rum+zemin ve 4 kat olmak üzere 6 katlı inşa edi­lecek. El­bis­tan Ada­let Bi­na­sı pro­je­sin­de 14 adet savcı odası, 7 adet sav­cı­lık adli yar­dım­cı odası, 1 adet Ağır Ceza Mah­ke­me­si Baş­ka­nı ve 3 adet üye odası, 1 adet Ağır Ceza Mah­ke­me­si du­ruş­ma sa­lo­nu, 2 adet As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si du­ruş­ma sa­lo­nu, 4 adet As­li­ye Ceza Hakim odası, 2 adet Sulh Ceza Mah­ke­me­si du­ruş­ma sa­lo­nu, 4 adet Sulh Ceza Hakim odası, 2 adet As­li­ye Hukuk Mah­ke­me­si du­ruş­ma sa­lo­nu, 4 adet As­li­ye Hukuk Mah­ke­me­si Hakim odası, 1 adet Sulh Hukuk Mah­ke­me­si du­ruş­ma sa­lo­nu, 2 adet Sulh Hukuk Mah­ke­me­si Hakim odası, 1 adet İcra Mah­ke­me­si du­ruş­ma sa­lo­nu, 1 adet İcra Mah­ke­me­si Hakim odası, 1 adet Ka­dast­ro Mah­ke­me­si du­ruş­ma sa­lo­nu ve 1 adet Hakim odası, 1 adet Aile Mah­ke­me­si du­ruş­ma sa­lo­nu ve 1 adet Hakim odası, 10 adet mah­ke­me adli yar­dım­cı odası, İcra Mü­dür­lü­ğü bü­ro­la­rı, 3 adet İlçe Seçim Mü­dür­lü­ğü, kalem, mezat sa­lo­nu, De­ne­tim­li Ser­best­lik Mü­dür­lü­ğü­nün bu­lun­ma­sı plan­lan­mak­ta.

1989 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Politika - Diğer Haberler