A+ -A 07.03.2015 - 03:00

AK Parti Temayül Yoklaması Yapıldı

AK Parti Temayül Yoklaması Yapıldı

Politika

AK Parti Temayül Yoklaması Yapıldı

   (Haber: Akif Göçer) Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si (AK Parti) El­bis­tan İlçe Teş­ki­la­tı üye­le­ri, 7 Ha­zi­ran 2015'te ger­çek­leş­ti­ri­lecek genel se­çim­ler­de mil­let­ve­ki­li aday be­lir­len­me­si için Kah­ra­man­ma­raş İl Teş­ki­la­tı ile bir­lik­te te­ma­yül yok­la­ma­sı yaptı. 

AK Parti'nin mil­let­ve­ki­li aday­la­rı­nı be­lir­le­me­de ön veri ve kıs­tas ola­rak uy­gu­la­dı­ğı te­ma­yül yok­la­ma­sı­nın Kah­ra­man­ma­raş ayağı Kah­ra­man­ma­raş Fuar Mer­ke­zi'nde (KAFUM) ger­çek­leş­ti­ril­di. El­bis­tan İlçe Teş­ki­la­tı üye­le­ri­nin tam kadro ola­rak ka­tıl­dı­ğı te­ma­yül yok­la­ma­sın­da de­le­ge­ler de oy kul­lan­mak için san­dık ba­şı­na gitti.
Par­ti­li­le­rin büyük ilgi gös­ter­di­ği ve yak­la­şık 2 bin de­le­ge­nin oy kul­lan­dı­ğı te­ma­yül sı­ra­sın­da de­le­ge­ler, resmi baş­vu­ru­da bu­lu­nan 84 mil­let­ve­ki­li aday ada­yı­nın yer al­dı­ğı pu­su­la­da 8 ismi işa­ret­le­di.
AK Parti El­bis­tan İlçe Baş­ka­nı Yunus Kaan Kı­sa­ca, Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Elife Aynur Soy­dan ve Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Talip Karaç yap­tık­la­rı ortak açık­la­ma­da te­ma­yül yok­la­ma­sı­nın; ön­ce­lik­le El­bis­tan'a, Kah­ra­man­ma­raş'a ve ül­ke­mi­ze ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı te­men­ni­sin­de bu­lun­du­lar.
Par­ti­nin yet­ki­li ku­rul­la­rı­na teş­ki­lat­la­rın gö­rüş­le­riy­le il­gi­li yar­dım­cı ola­bil­mek ve katkı sağ­la­mak ama­cıy­la ya­pı­lan te­ma­yül yok­la­ma­sın­da AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Ma­lat­ya Mil­let­ve­ki­li Öznur Çalık, Şan­lı­ur­fa Mil­let­ve­ki­li Kasım Gür­pı­nar ve Zon­gul­dak Mil­let­ve­ki­li Özcan Ulu­pı­nar ile çok sa­yı­da genel mer­kez yö­ne­ti­ci­si ka­tıl­dı. 
AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Ma­lat­ya Mil­let­ve­ki­li Öznur Çalık, Te­ma­yül yok­la­ma­sı ön­ce­sin­de de­le­ge­le­re ve ka­tı­lım­cı­la­ra hi­ta­ben yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da “Mil­let­ve­ki­li aday adayı ar­ka­daş­la­rım bugün nasıl ki yan yana saf tut­tu­lar­sa 7 Ha­zi­ran gü­nü­ne kadar da kim aday olur­sa olsun yan yana saf tut­ma­ya devam edecek. Araya nifak to­hu­mu ekmek is­te­yen­le­re, şey­tan­lık yap­mak is­te­yen­le­re asla izin ver­me­ye­ce­ğiz" dedi.
Ya­pı­lan ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan oy kul­lan­ma iş­le­mi­ne ge­çil­di. Yak­la­şık 2 bin de­le­ge, her ilçe için ayrı ola­rak be­lir­le­nen bö­lüm­ler­de oy kul­lan­dı. Öğ­le­den sonra da devam eden oy kul­lan­ma iş­le­min­de 8'den az veya çok aday ismi pu­su­la­da ya­zıl­ma­sı ha­lin­de kul­la­nı­lan oylar ge­çer­siz sa­yı­la­cak. So­nuç­lar ise alı­nan karar doğ­rul­tu­sun­da hiç bir şe­kil­de açık­lan­ma­ya­cak.
Şef­faf san­dık­la­rın içine atı­lan oylar, parti genel mer­ke­zin­den gelen heyet ta­ra­fın­dan mü­hür­lü tor­ba­la­ra ko­nu­la­cak ve oy zarf­la­rı açıl­ma­dan genel mer­ke­ze gö­tü­rü­lecek ve il­gi­li ko­mis­yon ta­ra­fın­dan sa­yı­la­cak.

1540 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Politika - Diğer Haberler